Direct naar paginainhoud

Verslag Informatiebijeenkomst Domus 9 januari

Dinsdag 9 januari organiseerde de gemeente Almere een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden over de ontwikkelingen rondom de nieuwe Domus Almere Poort. De bijeenkomst vond plaats in het Topsportcentrum, Pierre de Coubertinplein 4 in Almere Poort.

Het doel was om buurtbewoners en geïnteresseerden te informeren en reacties op te halen over de huidige status van het project. Daaronder valt onder meer het voorlopig ontwerp van het gebouw en het concept inrichtingsplan. Er waren 59 aanmeldingen en ook ongeveer zoveel aanwezigen. 

Verloop van de bijeenkomst

De avond bestond uit een plenair deel en een informatiemarkt. Verschillende media waren aanwezig om verslag te doen van de avond en om enkele bezoekers te interviewen. Er was nog steeds veel weerstand tegen de plannen maar de avond verliep rustig. Een aantal bezoekers ging eerder weg omdat zij alleen wilden spreken over het wel of niet vestigen van de Domus in Almere Poort. 

In de uitnodiging voor deze informatieavond was het programma beschreven:

 1. Het plenaire deel
  • de afgelopen periode en invloedmomenten
  • presentatie voorlopig ontwerp gebouw Domus Almere Poort en concept inrichting openbare ruimte 
 2. Informatiemarkt met thematafels

De bezoekers hadden de mogelijkheid om plenair vragen te stellen en tijdens de informatiemarkt met reactiekaartjes zorgen te uiten, suggesties, ideeën en aandachtspunten mee te geven. Dit kon bij de verschillende thematafels: het concept inrichtingsplan, voorlopig ontwerp gebouw en leefbaarheid en veiligheid. Ook het Leger des Heils was aanwezig voor vragen en suggesties.

De informatiebijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst van 31 januari 2023. Daar werd nadere toelichting gegeven op de keuze voor deze locatie die in februari 2022 werd vastgesteld door de gemeenteraad. In de afgelopen maanden is het concept inrichtingsplan en het voorlopig ontwerp van het gebouw door gemeente en corporatie/ontwikkelaar opgesteld.

Het verslag hieronder geeft een samenvatting van de belangrijkste vragen en opmerkingen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn geuit, verdeeld per onderwerp.

Reacties van bezoekers

Veel opmerkingen gingen over de komst van de Domus en waarom er was gekozen voor deze plek. Ook kwamen er veel zorgen naar voren over de toekomstige veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Maar er werden ook suggesties gedaan voor samenwerking tussen de Domus en de buurt. 

1.    Plenaire gedeelte

Momenten van invloed

 • Er staat dat we vaak bezwaar kunnen maken. Heeft dit zin als er eerder niet geluisterd is?
  • Tussen 24 november en 4 januari heeft de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Daarop zijn door diverse belanghebbenden zienswijzen ingediend. De gemeente zal deze zienswijzen beantwoorden en de beantwoording inclusief het ontwerpbesluit aan de gemeenteraad voorleggen. De verwachting is dat dit in maart 2024 in de gemeenteraad wordt besproken. Tegen een mogelijk besluit van de gemeenteraad staat nog beroep en hoger beroep open.
 • Hoeveel kans hebben we nog om het bouwproject te stoppen?
  • De gemeenteraad heeft in februari 2022 het besluit genomen om de Domus te verplaatsen naar Almere Poort. Ook na bezwaren vanuit de omgeving en diverse besprekingen in de gemeenteraad is het besluit, om Domus te verplaatsen naar Almere Poort, blijven staan. Tegenstanders van de plannen kunnen via de rechter de omgevingsvergunning proberen tegen te houden via een beroepsprocedure en daarna nog in hoger beroep bij de Raad van State. Verder kan nog invloed worden uitgeoefend op de plannen bij deze informatieavond. U kunt ook plaatsnemen in de beheergroep die het veiligheidsplan rondom de Domus actualiseert en adviseert over de openbare ruimte rondom Domus. 
 • Zijn jullie op de hoogte van de besluitvorming?
  • Zie vorige vraag.
 • Kan de gemeenteraad besluiten nemen terwijl er nog bezwaren zijn?
  • Ja.

Impressies Domus Poort zoals getoond op 9 januari 2024 (klik voor vergroting).

Schetsontwerp inrichting omgeving

 • Waar is de ingang van het gebouw en waarom is er een pad aan de achterkant?
  • De ingang is aan de voorzijde van het gebouw op de binnenplaats. De entree tot de binnenplaats ligt ook aan de voorzijde aan de groene plek in het plan. Er is een pad aan de achterkant voor de nooduitgang van het gebouw.
 • Wordt er rekening gehouden met problemen door hangplekken en drugsgebruik?
  • De bewoners van Domus mogen alleen op de eigen kamer gebruiken. Als er overlast is in de omgeving van Domus door Domus-bewoners of bezoekers van Domus meldt dit dan zo snel mogelijk. In het veiligheidsplan is beschreven hoe mogelijke overlast wordt voorkomen en aangepakt als het zich wel voordoet.
 • Welke ruimte is van Domus en wat is openbaar?
  • Alleen het gebouw en de binnenplaats (binnen de hekken) is van Domus, de rest is openbaar en voor iedereen toegankelijk.
 • Er zijn 47 parkeerplaatsen. Worden die gedeeld met de school?
  • De parkeerplaatsen zijn voor het appartementencomplex en de Domus (vooral werknemers). Het is een openbare parkeerplaats. De school heeft een eigen parkeerplaats. De AERES-school bestaat nu uit een MBO en een VMBO-gedeelte. Het MBO-gedeelte gaat verhuizen en het VMBO-gedeelte blijft in Almere Poort. Dit gaat om leerlingen tussen 12 en 18 jaar.

Voorlopig ontwerp gebouw

 • Zijn jullie al begonnen met het bouwen?
  • Nee, op deze avond worden het voorlopig ontwerp van het gebouw en de concept inrichting van de openbare ruimte gepresenteerd.
 • Waarom zijn er verschillende soorten woningen in de Domus?
  • Er zijn verschillende soorten woningen omdat er verschillende behoeften zijn. Sommige mensen oefenen met zelfstandigheid en hebben daarom een andere woning.
 • Waarom is er geen uitzicht (controle) op de school?
  • De teamkamers kijken uit op de entree, de binnenplaats en de gangen. Zo is zichtbaar wie er naar buiten gaat en wie er binnenkomt.
 • Gaat het ontwerp alleen over het uiterlijk van het gebouw?
  • Nee, het ontwerp gaat ook over andere zaken zoals de indeling van gangen, kamers en trappenhuis; veiligheid bij bv brand; onderhoud en beheer; duurzaamheid en ruimte voor zonnepanelen.
 • Hoeveel m2 zijn de kamers?
  • De studio's zijn circa 24m2 en de tweekamer appartementen circa 50 m2.
 • Wat is de uitstulping van het gebouw?
  • Dat zijn fietsenstallingen en ruimten voor afval.
 • Hoeveel fietsplaatsen zijn er?
  • Er zijn 48 fietsplaatsen.

Leger des Heils

 • Hoe ontvangen de bewoners van het Leger des Heils inkomen?
  • De meeste bewoners van Domus krijgen een uitkering. Zij kunnen daarnaast wat verdienen door werkzaamheden te verrichten in en rondom de Domus (dagbesteding).
 • Waar wordt er drugs gebruikt?
  • In Domus mag alleen op de eigen kamer drugs gebruikt worden. Buiten is dat niet toegestaan.
 • Is er overleg met de school over uitbreiding en mogelijke problemen?
  • Ja, er is contact met de school zodat mogelijke situaties kunnen worden besproken en problemen kunnen worden voorkomen.
 • Wat voor mensen komen er in het Domusgebouw?
  • Het gaat bij de Domus die in Almere Poort komt om bewoners die zorg nodig hebben, maar die ook goed in een wijk kunnen wonen. Een aantal van de Domusbewoners zal ook na een verblijf in Domus in een gewone wijk gaan wonen. Daarom past een locatie in een wijk veel beter dan een locatie aan de rand van een stad. 

2.    Informatiemarkt met thematafels (Vragen en Opmerkingen)

Schetsontwerp inrichting omgeving

Vragen:

 • In hoeverre wordt er rekening met de studenten van vmbo (12-16 jaar)? 
  • Er is contact met de school voor afstemming om mogelijke problemen te voorkomen.
 • De locatiemanager van Domus vertelde dat de bewoners in de praktijk nooit gebruik maken van het OV. Waarom is in de zoektocht naar een locatie ‘nabijheid van OV’ zo belangrijk geacht, en waarom was dit belangrijker dan ‘afstand tot scholen’?
  • De nabijheid van OV was 1 van de criteria die gebruikt is bij de locatiekeuze, nabijheid van OV is ook belangrijk voor werknemers van Domus.
 • In hoeverre wordt er rekening gehouden met het risico dat de voorziening Domus dealers aantrekt die mogelijk ook dichtbij de school (Aeres) gaan rondhangen?
  • Domus-bewoners hebben in het algemeen vaste dealers. Zij zijn bij de begeleiding bekend en met hen worden afspraken gemaakt dat er niet in en rond het gebouw wordt gedeald. Op de naleving van die afspraak wordt toegezien. Hangt er een onbekend persoon rond het gebouw waarvan wordt vermoed dat het een dealer is, dan grijpt het personeel in of wordt de politie gebeld.

Suggesties: 

 • Bij de Domus een fijne ‘hangplek’ creëren, waardoor bewoners elkaar op een fijne plek kunnen ontmoeten en hiervoor niet elders hoeven te hangen. Zoals bij het viaduct of Cascadepark waar nu veel angst over is. New Brooklyn heeft mooie ronde banken wat uitnodigt om te zitten met bewoners.
  • Goede suggestie die we meenemen in het definitief ontwerp van het gebouw en de openbare ruimte.
 • De parkeerstraat uitvoeren in halve verharding, namens de architect.
  • Er komen grasbetonstenen op de parkeerplaatsen, voor de rijweg zullen we kijken of dit mogelijk is.
 • Vooral veel zitjes + bankjes zodat men kan  kaarten, spelen, vissen of ontspannen. Neem de wil weg om ver te verplaatsen van Domus.
  • We nemen deze suggestie mee in het definitief ontwerp van het gebouw en de openbare ruimte.
 • Gezamenlijk parkeerterrein met AERES, gedeeld gebruik. Tijdens vakanties en weekenden heeft Aeres een leeg parkeerterrein. Werk hiermee samen!
  • In de vakanties en weekenden zal zeker gebruik gemaakt worden van het parkeerterrein van Aeres. Andersom kan het Aeres mogelijk ook gebruik maken van het nieuwe parkeerterrein bij Domus als dat nodig is overdag.
 • Picknicktafels langs het water, ook overdekt met pergola en groen.
  • Zitgelegenheid in zon en schaduw zullen we meenemen in het definitief ontwerp van de openbare ruimte.
 • Scheidingsheuvel tussen school en beoogde locatie.
  • In verband met aanwezige kabels en leidingen in de grond is een echte heuvel niet mogelijk. Wel zou een scheiding in de vorm van een haag mogelijk zijn.
 • Fietspad van school scheiden van het autoverkeer.
  • Dat gaan we doen.
 • Autoweg vlak langs de VMBO-school een gevaarlijke situatie in potentie. Laat de autoweg vanaf de andere kant komen.
  • Dat gaan we niet doen. Het gaat om een 30 km weg en de weg en het fietspad zijn gescheiden om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Voorlopig ontwerp gebouw

Vragen:

 • Waarom niet in de buurt van de ‘Pompekliniek’ in Almere buiten, alle zorg is daar aanwezig?
  • De gemeenteraad heeft gekozen voor verhuizing van de Domus naar Almere Poort en niet naar de Pompekliniek.
 • Waarom in Almere Poort? Er is al overlast genoeg! Er wordt niet voldoende gereageerd door de gemeente op al onze overlast meldingen.
  • De voorzieningen die de groeiende stad Almere nodig heeft zullen beter verspreid worden over de stad. Op dit moment is er te veel concentratie van deze voorzieningen in het centrum. Het is belangrijk om bij mogelijke overlast in de wijk meldingen te blijven doen. Wij zullen deze opmerking neerleggen bij de gebiedsmanager van de Almere Poort.

Suggesties:

 • Parkeren onder het pand van de appartementen, daarmee parkeerterrein halveren. Genot voor bewoners en verkeersonttrekking uit de omgeving.
  • Parkeren onder het pand is een te dure optie, zeker als dit ondergronds moet. Het oorspronkelijke parkeerterrein is al kleiner gemaakt om meer groen te creëren in de buurt.
 • Natuurlijke buitenruimte + overkapping tegen regen en zon. Mogelijkheid tot altijd buiten zitten indien gewenst.
  • Nemen we mee in de verdere uitwerking.
 • Dakterras + overkapping.
  • Er komt geen dakterras op het gebouw van Domus. Toezicht is gewenst en dat gaat niet op het dak.

Leger des Heils 

Vraag:

 • Gezien de mededeling dat er een raadsbesluit is geweest om extra locaties anders dan Almere poort te openen, voor personen met een hoger risicoprofiel: kan er vanuit de wethouder & Leger des Heils een goede definitie worden opgesteld van het type patiënt dat geplaatst zal worden op deze locatie en daarbij de garantie worden gegeven dat andere profielen/personen met veranderend gedrag dat niet meer aan het profiel voldoet elders wordt geplaatst?
  • De mensen die worden geplaatst op de locatie Domus Almere Poort hebben een kans om op termijn mogelijk zelfstandig te gaan wonen. Dat is een inschatting die wordt gemaakt door de specialisten van het Leger des Heils. Als Domus-bewoners zich misdragen of niet meer voldoen aan het geschetste profiel kunnen ze worden overgeplaatst, dit is een taak en verantwoordelijkheid van het Leger des Heils.

Hoe nu verder?

Met deze informatie gaan gemeente Almere, woningcorporatie GoedeStede en Damast Architects verder aan de slag. Dat gebeurt in de loop van 2024, bewoners worden via de projectpagina op website op de hoogte gehouden. 

Houd de projectpagina goed in de gaten voor meer informatie over de ontwikkelingen. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening