Skip to content

Subsidievoorwaarden

Op alle subsidieaanvragen bij de gemeente Almere is de Algemene subsidieverordening Almere 2011 van toepassing. In deze verordening staat aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Overige verordeningen

Voor stimuleringsleningen uit het Energiefonds Almere geldt een aparte verordening:

Subsidiebudget

Elk jaar stelt de gemeente voor een aantal subsidieonderdelen een maximaal budget vast. Dit noemen we ook wel het subsidieplafond. De gemeente kan uw subsidieaanvraag alleen goedkeuren als het maximum nog niet is bereikt. Voor dit jaar gelden de subsidieplafonds 2019.

Maatschappelijke effecten

Activiteiten die de gemeente subsidieert, moeten concrete en meetbare resultaten opleveren. Deze moeten bijdragen aan de tien maatschappelijke effecten die de gemeente heeft vastgesteld. Bij uw subsidieaanvraag kiest u aan wel effect uw activiteit (het meest) bijdraagt. De effecten zijn:

  1. De ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
  2. Kinderen groeien gezond en veilig op
  3. Iedereen doet naar eigen kunnen mee
  4. Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
  5. Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten
  6. Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
  7. Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
  8. Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling en zorg
  9. Er is minder overlast door bepaalde doelgroepen
  10. Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam

We vragen verder meer en meer aan subsidieaanvragers om te vertellen wat ze hebben gedaan met subsidies en wat de effecten ervan waren. Het verantwoording afleggen over het eigen functioneren of presteren noemen we ook wel publiek verantwoorden.

Wat vindt u van onze website?