Direct naar paginainhoud

Samenwerkingsprojecten

Pilot woningtoewijzing (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Wil je informatie over de pilot of wil je iemand voor de pilot aanmelden? Ga dan naar de pagina woningtoewijzing dreigend dakloze jongeren

Samenwerkingsafspraken Thuis in de wijk

Een eigen woonplek met begeleiding op maat in de wijk. Dat vormt de basis voor prettig wonen, deelname aan de maatschappij en eventueel, goed herstel. De gemeente Almere, corporaties en zorgaanbieders zetten zich hier samen voor in en hebben hierover de afspraken ‘Thuis in de wijk’ gemaakt.

Het doel van Thuis in de wijk is dat vertrek vanuit een 24-uursinstelling naar een zelfstandige sociale huurwoning in de wijk leidt tot zelfstandig wonen voor de lange termijn.

Onderdeel van Addendum

‘Thuis in de wijk’ is een van de deelresultaten van het addendum op de woonvisie, de bestuursopdracht wonen en zorg, vastgesteld in 2021. Het bestuurlijk overleg Wonen & Zorg, met corporaties en zorgpartijen, is opdrachtgever van deze afspraken.

Wie doen er mee?

Gemeente Almere

Corporaties:

 • De Alliantie
 • GoedeStede
 • Ymere

Zorgpartijen:

 • De Blijf Groep
 • Exodus
 • Halmzorg
 • Hand in Hand 4 all
 • ’s Heeren Loo Zorggroep
 • Kwintes
 • Leger des Heils
 • Philadelphia
 • Pi-Groep Zorg BV
 • Stichting Ambulante Hulpverlening Midden Nederland
 • Triade Vitree

Stel je vraag aan team Wonen en Zorg

Samen sterker in de wijk

Triade, GGZ Centraal, Amethist, Kwintes, het Leger des Heils en GGD Flevoland hebben zich verenigd in het Zorgplatform Flevoland (ZPF) om psychisch kwetsbare inwoners zo gewoon mogelijk in te wijk te laten wonen. Er vindt namelijk een geleidelijke afbouw plaats van plekken in het beschermd wonen. Ook inwoners die een ggz-behandeling ondergaan, blijven steeds vaker thuis wonen. Voor deze inwoners hebben de genoemde partijen samen de pilot Samen sterker in de wijk ontwikkeld. Ook lokale ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsorganisaties en medewerkers van de gemeente zijn betrokken. De pilot start in Almere en Dronten. Zij delen hun geleerde lessen met de andere gemeenten in de regio.

Al doende leren

Zelfstandig wonen is voor psychisch kwetsbare mensen niet altijd gemakkelijk. Zij kunnen incidenteel of in bepaalde periodes vaker behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Binnen de pilot Samen sterker in de wijk is er wijkgerichte en integrale zorg en begeleiding mogelijk. Kernwoorden zijn mensgericht en flexibel. Door al doende te leren in de praktijk ontstaat er inzicht in mogelijkheden, belemmeringen en eventuele lacunes in de huidige infrastructuur van zorg- en ondersteuning.

Het uitgangspunt van de samenwerking is de vraag van de inwoner en zijn of haar naasten. De professionals die verbonden zijn aan de pilot maken met de inwoner en de naasten één gezamenlijk plan. Schotten tussen organisaties (financieel en administratief) mogen hierbij geen belemmerende factor zijn. Naasten, andere betrokkenen en professionals vormen samen een steunkring om de inwoner heen. De regie ligt (zoveel mogelijk) bij de inwoner. Professionals hebben de ruimte om het maatwerk te leveren wat nodig is. De verwachting is dat de samenwerking met de inwoner onderlinge lijnen korter maakt en zwaardere vormen van zorg helpt voorkomen.

Netwerkteams

De netwerkteams van Samen sterker in de wijk bestaan uit professionals en ervaringsdeskundigen die verbonden zijn aan de Almeerse wijk Stedenwijk of aan Dronten. Om de week komen zij bij elkaar om nieuwe casuïstiek in te brengen en de voortgang van bestaande casuïstiek te bespreken. In beide pilots is er een kwartiermaker aangesteld die planbijeenkomsten organiseert. 

Tijdens de planbijeenkomsten ontstaat er een gezamenlijk plan op basis van de vragen: ik wil, ik kan en ik heb nodig. Elk kwartaal zijn er vervolgens leerbijeenkomsten om te reflecteren op de samenwerking: wat doen we nu anders, wat levert het op en wat zijn belemmerende factoren? Gedurende de pilot maakt een onafhankelijke partij de effecten op drie niveaus inzichtelijk: inwoners, professionals en maatschappelijke kosten. Op deze manier blijven we leren van elkaar en krijgen we meer helderheid over wat er nodig is om mensgerichte zorg te organiseren.

Beschermd wonen in beweging

Ook in Almere wonen mensen met een psychische kwetsbaarheid. De meesten mensen met een psychische kwetsbaarheid werken en wonen gewoon in de wijk en leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Misschien wonen ze ook bij jou in de buurt. Misschien weet je niet dat er sprake is van een psychische kwetsbaarheid, of weet je dat van sommigen wel. Misschien herken je bij jezelf ook wel dergelijke kwetsbaarheden, maar deel je dit niet met jouw omgeving.

De afgelopen anderhalf jaar vond in Flevoland het project Beschermd Wonen in Beweging plaats. Het project was gericht op meer begrip en beter wonen in de gemeente Almere voor mensen die beschermd wonen of van daaruit zelfstandig (gaan) wonen.

Deelnemende partijen

Bewoners, Kwintes, STIP, de gemeente, De Schoor, de VMCA, het Schakelteam, het Leger des Heils en Hogeschool Windesheim.

Tijdens het project hebben we ervaringen gedeeld, knelpunten in beeld gebracht, naar oplossingen gezocht, acties bedacht en uitgevoerd en producten gemaakt. Voor inwoners van Almere en andere geïnteresseerden zijn de volgende producten ontwikkeld:

 • Verhuisrouteboekje voor alle betrokkenen
 • Scheurkalender met iedere dag een tip om creatief om te gaan met regels.
  Om te inspireren, aanmoedigen en het gesprek op gang te brengen. Verwachting is dat deze kalender in oktober 2021 wordt uitgebracht.

Daarnaast is een aantal Almeerders opgeleid als ervaringsdeskundig belangenbehartiger. Zij hebben zelf met een psychische kwetsbaarheid te maken en leveren van daaruit een waardevolle bijdrage aan goed wonen in Almere. Wil je meer weten of kennismaken met een ervaringsdeskundige? Dat kan, laat het ons weten!

Verhuisrouteboekje voor alle betrokkenen

Een grote groep mensen die beschermd woont zal de komende jaren verhuizen. Zij gaan zelfstandig of begeleid zelfstandig wonen. Het is goed om vroeg aan dit idee te wennen, je al direct in te schrijven bij een woningbouwvereniging voor een woning. De tijd dat beschermd wonen een plek was waar je voor de rest van je leven kon blijven wonen, is voorbij. Dit boekje kan daarbij helpen.

Het is gemaakt onder leiding van Nicolette Harmsen en Korin Lewin (ervaringsdeskundigen) en Maureen Tangali (ervaringsdeskundig begeleider bij Kwintes) in samenwerking met professionals uit Almere en met onderzoekers van hogeschool Windesheim. Er is zowel kennis van professionals als ervaringskennis van bewoners in verwerkt. Er worden ook ervaringen gedeeld over zaken die niet goed gingen.  Het is heel normaal dat bij een verhuizing ook dingen mis gaan.

Voor Iedereen

Het boekje is bedoeld voor bewoners, buren, cliënten, familieleden, hulpverleners, begeleiders, welzijnswerkers, woningcorporaties, beleidsmedewerkers en iedereen die bij het wel en wee van mensen die beschermd of begeleid wonen betrokken is. Het is ook bruikbaar als je voor het eerst zelfstandig gaat wonen. Het bevat tips, verhalen en opdrachten over verhuizen. Het is geschreven vanuit het perspectief van bewoners die beschermd of begeleid wonen. Het is gemaakt in het kader van het project Beschermd Wonen in Beweging, dat is uitgevoerd door het lectoraat GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim.

Boekje aanvragen

Je kunt het gratis boekje in print of digitaal (pdf) aanvragen. Bel naar 14 036 of gebruik de contactpagina Wonen en Zorg

Goud in Almere

Binnen het netwerk Goud in Almere werken gemeente, senioren, bewonersinitiatieven, organisaties, woningcorporaties en bedrijven samen aan een Almere waar je goed oud kunt worden.

Almere is een jonge stad, gebouwd voor jonge mensen. Eengezinswoningen met trappen en tuinen en parkeerplaats voor de deur bepalen voor een belangrijk deel het stadsbeeld. Maar de jonge mensen van toen worden oud. Het aantal 65-plussers in Almere stijgt sneller dan in de rest van Nederland.

De vergrijzing vraagt iets van de stad op het gebied van o.a. wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid en welzijn. Er gebeurt al veel in de stad: er zijn bewonersinitiatieven, er zijn organisaties die projecten opzetten en is er beleid dat rekening houdt met de vergrijzing. Goud in Almere verbindt en faciliteert deze initiatieven. Als netwerk hebben we een gezamenlijk doel: Een Almere waarin je waardig oud kunt worden, waarbij het accent waardig benadrukt ‘met kwaliteit van leven’ én dat ouderen van waarde zijn voor Almere, hun buurt en omgeving.

Meer weten? https://goud.almere.nl/

Samenwerken in Almere Centrum

De snelle groei van Almere verandert het centrum van de stad en brengt overlast van bedelaars en verslaafden met zich mee. Wijkregisseur Ernst Bokhorst en Germalin Kierindoongo, bemoeizorger bij Kwintes, zien dit dagelijks. Gemeente Almere werkt nauw samen met zorgpartners Kwintes, Amethist en Leger des Heils, politie, handhavers, winkeliersvereniging en wijkregisseur aan een leefbaar en veilig centrum.

“Meer bezoekers betekent meer bedelaars” aldus Ernst. “Het centrum maken we samen; de inwoners, de winkeliers én de overlastveroorzakers. In principe heeft iedereen zijn eigen plekje en respecteert men dat van elkaar. Pas als die balans verstoord raakt, ontstaat er overlast. Bij incidenten ga ik in gesprek. Soms loop ik mee naar het inloophuis of verslaafdenzorginstelling Amethist. Germalin is blij met de samenwerking: “Er is meer overleg dan ooit tussen alle partijen. Samen kijken we wat we kunnen doen voor een leefbaar en veilig centrum”.

Lees meer over de samenwerking het Almeerse centrum

Illustratie Almere skyline
Jouw mening