Direct naar paginainhoud

Onze opgave

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Soms lukt het even niet en worden inwoners tijdelijk ‘opgenomen’ in de Maatschappelijke Opvang (MO), in Beschermd Wonen (BW) of in jeugdzorg met verblijf. Almeerders die nu of in de toekomst in een instelling verblijven, moeten soepel kunnen door- of uitstromen wanneer zij daar aan toe zijn.

Geschikte en betaalbare woonruimte in Almere is schaars, ondanks de recente bouwproductie. Hierdoor blijven inwoners te lang in een instelling of krijgen ze niet de juiste zorg. Daarom is het noodzakelijk om binnen het huidige woningaanbod de beschikbaarheid van het aantal gereguleerde huurwoningen voor uitstromers te vergroten.

Voor dit doel is een aanvulling (addendum) gemaakt op de woonvisie 2020. In dit addendum staan concrete doelen en resultaten waarbij het gaat om het mogelijk maken van uitstroom uit zorginstellingen (en verminderen instroom) door het vergroten van aanbod van huisvesting in de wijk.

Het realiseren van de opgave doen we samen met onze partners: de woningcorporaties, de zorg- en welzijnsinstellingen en – uiteraard-  met de bewoners van Almere. Gezamenlijk  helpen we om een passende plek te vinden met de juiste begeleiding. Zo vergroten de woningcorporaties  de komende jaren het aanbod van sociale huurwoningen in de stad. De gemeente geeft ruimte aan kleinschalige woon-zorgprojecten.  En zorgaanbieders bieden (nieuwe vormen van) ondersteuning in en dicht bij huis voor wie dat nodig heeft.  Door het netwerk in de buurt wordt de buurt betrokken en kan iedereen zo thuis mogelijk wonen in de wijk.  

Naast inwoners uit instellingen richt onze opgave zich ook op ouderen die steeds langer zelfstandig thuis wonen. Zij moeten hiervoor vaak aanpassingen doen in hun huis of soms ook verhuizen. Andere doelgroepen zijn geestelijke en lichamelijke gehandicapten en (dreigend) dak- & thuisloze jongeren.

Kansen

Als het ons lukt om versnelling aan te brengen in het realiseren van meer passende woon zorg plekken in de stad, dan biedt dit veel kansen:

  • het terugdringen van de hoog oplopende zorgkosten voor intramurale zorg;
  • het verbeteren van de leefbaarheid in wijken door de stabiele woonsituatie van ex-daken thuislozen en goede signalering in de preventieve aanpak (meer professionals in de wijk).

Nieuwsbrief

Elke zes weken verstuurt de gemeente een digitale nieuwsbrief over het thema wonen en zorg in de wijk. Hierin delen we actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over de samenwerkingsafspraken die betrokken partijen dit jaar maken en over de woon-zorgprogrammering die we gezamenlijk opstellen. Ook zetten we regelmatig bestaande woon-zorgprojecten in de schijnwerpers en geven we een toelichting bij relevante gemeentelijke procedures. Heb je interesse? Via onderstaand formulier kun je je aanmelden! 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening