Direct naar paginainhoud

Verslagen bijeenkomsten Campusontwikkeling

Om de ontwikkeling van de studentencampus kwalitatief beter te maken en beter aan te laten sluiten op de omgeving, vindt de gemeente het belangrijk dat omwonenden bij de ontwikkeling betrokken zijn. Daarom organiseert Gemeente Almere informatiebijeenkomsten.

Vragen over de bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar dwesterhout-ultee@almere.nl.

Communicatie 

De communicatie over de campusontwikkeling verloopt via bewonersbrieven, digitale nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, (social) media, gesprekken met de VvE’s en deze website. Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Almere Centrum? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Lees hieronder de verslagen.

Verslag informatiebijeenkomst vergunningsproces Windesheim 14 december 2022

Gemeente Almere heeft op 14 december 2022 voor omwonenden en belanghebbenden een informatieavond georganiseerd over het vergunningsproces voor het nieuwe hogeschoolgebouw Windesheim aan de Esplanade.

In totaal waren ruim 60 belangstellenden aanwezig, waaronder ook een aantal medewerkers van Windesheim en raadsleden.

Terugblik

Tijdens de eerste (digitale) informatiebijeenkomsten in januari en februari 2022 zijn het Ontwikkelingsplan, planproces en de planning toegelicht. In juli 2022 was er een tweede informatiebijeenkomst waarbij ook de projectpartners aanwezig waren (Windesheim en Stichting DUWO). Tijdens deze tweede bijeenkomst was er gelegenheid om in gesprek te gaan over onderwerpen zoals de voortgang van het ontwerp, verkeer, parkeren en mogelijke overlast.

Doel

Windesheim heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van het nieuwe hogeschoolgebouw. Tijdens de eerdere informatiebijeenkomst in juli 2022 was de verwachting dat voor de aanvraag voor de vergunning voor de nieuwe hogeschoolgebouw Windesheim een uitgebreide procedure gevolgd moest worden. Dit is een proces met een langere doorlooptijd en zienswijzeprocedure voordat het definitief besluit genomen wordt.
Er is een wijziging in het vergunningsproces. Het doel van deze bijeenkomst is een toelichting geven op het vergunningsproces en omwonenden de gelegenheid geven om hier vragen over te stellen.

3 onderdelen

Het campusproject bestaat uit 3 onderdelen. Deze bijeenkomst gaat alleen over de aanvraag van de vergunning voor het hogeschoolgebouw van Windesheim (fase 1A zoals omschreven in het Ontwikkelingsplan). Fase 1B (woningen en parkeergarage) past binnen het bestemmingsplan. Voor fase 2 (woontoren) wordt ook van het bestemmingsplan afgeweken. De aanvraag van deze omgevingsvergunning volgt op een later moment.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor het Centrum Almere Stad is in 2015 vastgesteld. In het bestemmingsplan is omschreven welke functies er mogelijk zijn (gebruiksmogelijkheden) en wat er gebouwd mag worden (bouwmogelijkheden).

Op deze locatie biedt het bestemmingsplan ruime mogelijkheden, er is altijd een grote ontwikkeling voorzien. Dat blijkt uit de gebruiksmogelijkheden “Centrum” die veel verschillende functies toelaat, zoals wonen, kantoren, horeca, maatschappelijk en onderwijs. Ook de bouwmogelijkheden zijn ruim. Zo mag er voor een deel tot 70 meter hoog en voor een deel tot 35 meter hoog gebouwd worden.

Omgevingsvergunning

Met de aanvraag omgevingsvergunning vraagt Windesheim toestemming aan de gemeente om af te wijken van het bestemmingsplan. In dit geval wijkt Windesheim alleen af van de bouwmogelijkheden. Ze voldoen wel aan de gebruiksmogelijkheden uit het bestemmingsplan.

Het gebouw van Windesheim heeft een getrapte vormgeving; een deel van het gebouw is 30 meter hoog en een ander deel 38 meter hoog. Hiermee is het bouwvolume (iets) groter dan het bestemmingsplan voorschrijft, maar past het plan wel binnen de kaders die de gemeenteraad in het Ontwikkelingsplan heeft meegegeven.

Vergunningsproces

Bij het indienen van de aanvraag is gebleken dat een regulier vergunningsproces gevolgd moet worden. De reden hiervan is dat het grotere bouwvolume gezien wordt als een uitbreiding van het hoofdgebouw. Dat het gebouw er nog niet staat, maakt voor de aanvraag van de vergunning niet uit.

Dit betekent dat de gemeente 8 weken de tijd heeft om een aanvraag te beoordelen waarna een definitief besluit genomen wordt. Belanghebbenden hebben na het definitieve besluit 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Omdat tijdens eerdere bijeenkomsten door omwonenden duidelijk is aangegeven dat zij inbreng willen in de ontwikkelingen in hun woonomgeving, is in het reguliere vergunningsproces een extra stap ingebouwd.

Deze extra stap betekent dat belanghebbenden kunnen reageren op een conceptbesluit.
De behandelaar (afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving) neemt de inbreng mee in de belangenafweging en het besluit rond het verlenen van de vergunning.  

In het uitgebreide verslag staan de  3 mogelijkheden beschreven hoe belanghebbenden kunnen reageren.

Een deel van de aanwezigen was tijdens de bespreking achteraf kritisch over de locatiekeuze, de betrokkenheid van omwonenden in het voortraject, de losse vergunningsaanvragen en waarom Windesheim afwijkt van het bestemmingsplan.

Een tegengeluid was ook te horen; ondernemers in het centrum zijn juist blij met deze ontwikkeling.  

Alle aanwezigen hebben het uitgebreide verslag en de presentatie per mail ontvangen. Informatie over het project wordt gedeeld via de website almere.nl/centrum/ontwikkeling/campus.  

Vanaf 6 januari 2023 is meer informatie over het vergunningsproces te vinden op de website stadsgesprekken.almere.nl. Hier staan ook het verslag en de presentatie.

Inloopbijeenkomst 13 juli 2022

Samen met de partners van de nieuwe campus hebben we op 13 juli 2022 een inloopbijeenkomst georganiseerd over de campusontwikkeling aan de Esplanade. Het nieuwe schoolgebouw biedt ruimte aan 5.000 studenten met mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst. Ook komen er woningen voor 1.250 studenten.

Ruim 1.500 omwonenden en andere belanghebbenden ontvingen een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst. In totaal waren er 50 mensen aanwezig. Dit waren omwonenden, vertegenwoordigers van bewonerscommissies, studenten en enkele raadsleden. Onder de aanwezigen waren voor- en tegenstanders van de ontwikkeling. De sfeer was gemoedelijk.

Thematafels

Bij thematafels van de gemeente en projectpartners Windesheim en DUWO konden geïnteresseerden vragen stellen over de ontwikkeling van Almere Centrum en het vergunningstraject. De gemeente gaf informatie over de autoroute en fietsstromen rondom de campus en de nieuwe parkeergarage. Rond de studentenhuisvesting zijn vragen gesteld over de impact op de leefomgeving voor omwonenden en het tegengaan van mogelijke overlast.

De vergunningsaanvraag voor het hogeschoolgebouw van Windesheim start naar verwachting deze maand.   

Kijk het item van Omroep Flevoland over de avond terug. Omroep Flevoland - Nieuws - Centrumbewoners krijgen tekst en uitleg over studentencampus.

Alle aanwezigen hebben de beelden die getoond zijn bij de bijeenkomst per mail ontvangen. Interesse? Neem contact op met dwesterhout-ultee@almere.nl.

Verslag informatiebijeenkomsten 1e kwartaal 2022

Gemeente Almere heeft op 31 januari en 2 februari 2022 voor omwonenden digitale bijeenkomsten georganiseerd over de ontwikkeling van de campus aan de Esplanade. 

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad positief ingestemd dat er een campus wordt gebouwd aan de Esplanade. Op de plek van de Hospitaalgarage komen een hogeschoolgebouw van Windesheim, 1250 studentenwoningen en een publieke parkeergarage. 

Eind december 2021 hebben ruim 1500 direct omwonenden een uitnodiging ontvangen voor een digitale informatiebijeenkomst met als doel omwonenden te informeren over de bouwplannen, kennis te laten maken met het projectteam Campus en vragen te beantwoorden. Om de campusontwikkeling kwalitatief beter te maken en beter aan te laten sluiten op de omgeving, vindt de gemeente  het belangrijk dat omwonenden bij de ontwikkeling betrokken zijn. 

De gespreksleider licht aan het begin van de bijeenkomst toe dat dit de eerste bijeenkomst is van een serie. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd welk traject doorlopen is tot nu toe, welke zaken vaststaan en waarop nog input gegeven kan worden.  

Terugblik op besluitvorming 

Felix Sanders, projectmanager van de gemeente Almere, laat zien welke momenten bepalend zijn geweest voor de totstandkoming van het ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan kun je terugvinden op Notubiz. Hierin is meer te lezen over de ontwikkeling van de plannen.

In 2011 is er voor het eerst gesproken over een campusontwikkeling in het centrum. Via verschillende stappen is dit uitgewerkt naar een ontwikkelingsplan. 

In december 2021 is de locatie van de Hospitaalgarage aangewezen als beste locatie. De locatie is aangewezen na een lange selectieprocedure, waarbij in totaal 13 locaties zijn beschouwd. Hierbij is gekeken naar de bijdrage aan de visie van de binnenstad en het winkelgebied, de mogelijkheden om een verbonden campus te bouwen, de geschiktheid voor het onderwijsgebouw en de haalbaarheid qua proces en financiën. Het is belangrijk dat alle campusonderdelen op één locatie geconcentreerd worden en dat er een uitwisseling is tussen de voorzieningen in de stad en de campus.

Visie Windesheim

Maarten de Vries, projectmanager Windesheim, licht de visie toe van Windesheim. De hogeschool is al ruim 10 jaar gevestigd in Almere en is blij dat er zicht is op een eigen locatie. Op dit moment is Windesheim versnipperd gevestigd over vier verschillende locaties in het centrum en kijkt er naar uit om naar één locatie te gaan. Windesheim vindt het belangrijk om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving.

Het nieuwe gebouw moet een visitekaartje worden van de stad en van Windesheim. Het onderste deel van het gebouw biedt ruimte aan activiteiten vanuit de stad en bewoners. Daarbij moet het gebouw voldoen aan hoge duurzaamheidsambities, wordt het energieneutraal en zo circulair mogelijk.

Benieuwd naar het verhaal van de architect van de nieuwe campus? Bekijk dan de video 'Nieuwbouw Windesheim in Almere' op de website van Windesheim.

Visie Campus Almere Centrum

Willem van der Laan, stedenbouwkundige, vertelt over de stedenbouwkundige visie van het plan. 

De plannen voor de campus borduren voort op onder meer het masterplan uit 2004 van het Stadcentrum. Hierin zijn al de contouren met hoge bebouwing en een laan aan de Esplanade vastgelegd. De elementen uit dit masterplan zijn het uitgangspunt geweest voor het ontwikkelplan. 

Met de campus wordt een van de laatste open ruimtes in het centrum van Almere opgevuld. Het is de afronding van de Esplanade en het winkelhart. De looproutes door het centrum worden afgemaakt. 

Dankzij de recente vergroening is het plein aantrekkelijker geworden voor bewoners en bezoekers. Met de toevoeging van de bebouwing, het stadsstrand, de steiger voor de watertaxi naar de nieuwe wijk Hortus en de nieuwe horecagelegenheid wordt de Esplanade het hele jaar gebruikt zodat er meer levendigheid en sociale veiligheid ontstaat. De Esplanade aan het Weerwater wordt hiermee hét plein voor alle bewoners van de stad.

De campus is opgebouwd met hoogbouw aan de Esplanade met daarachter laagbouw: het Campushof. Dit wordt een openbaar toegankelijke groene binnenwereld vormgegeven met hofjes, dakterrassen en pleintjes. Groen speelt een belangrijke rol in de gehele opzet. 

Het vervolg: planning & procedures

Sten Hagen, projectmanager van de gemeente, licht toe welke procedures nog doorlopen worden. 

De ontwikkeling van het gehele plan bestaat uit 3 fases: de bouw van de hoge school, de bouw van de parkeergarage met een deel woningen (Campushof) en de bouw van de woontoren. Deze 3 onderdelen hebben een eigen planning en eigen vergunningsprocedure. In iedere ontwerpstap worden informatiebijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd. 

Volgens de huidige planning start de bouw van de hoge school eind 2023 en is deze ongeveer 2 jaar later klaar. De parkeergarage in combinatie met de studentenwoningen is naar verwachting een jaar later klaar. De afronding van de bouw van de studententoren kan tot ongeveer 2028 duren.  

Bij de bouw van de hoge school en de studententoren vindt er een afwijkingsprocedure plaats van het bestemmingsplan. In deze fase kunnen zienswijzen en bezwaren kenbaar worden gemaakt.

Vergunnings- en bezwaarprocedure

Een vergunningsaanvraag wordt gedaan door de ontwikkelende partij. In deze aanvraag wordt onderbouwd op welke manier het plan voldoet aan de wettelijke kaders (zoals bijvoorbeeld aan parkeeroplossingen). De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en maakt een afweging. Hierop volgt een ontwerpbesluit. Dit besluit wordt ter inzage gelegd en gepubliceerd. 

Belanghebbenden hebben dan 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. De gemeente neemt deze zienswijzen mee in het nemen van het definitieve besluit. Als een zienswijze niet gegrond wordt verklaard, kan een belanghebbende een procedure bij de rechtbank starten. Tegen het besluit van de rechtbank kan uiteindelijk ook nog bij de Raad van State een procedure worden gestart.

Er zijn geen vaste doorlooptijden. In het kortste geval duurt de vergunningsprocedure ongeveer een half jaar, in het uiterste geval kan dit tot ongeveer 2,5 jaar duren.

Aanwezigen

Ruim 1500 bewoners uit het centrum zijn met een brief uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Op 31 januari 2022 waren er 35 personen aanwezig en op 2 februari 2022 10 personen, waaronder ook vertegenwoordigers van Vereniging van Eigenaren van The City en Lakeside, studenten en de ondernemersvereniging. Ook Omroep Flevoland en Almere Deze Week waren aanwezig. 

Alle aanwezigen hebben de presentatie per mail ontvangen. Interesse? Neem contact op met dwesterhout-ultee@almere.nl.

Communicatie 

De communicatie over de plannen verloopt via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, gesprekken met de VvE’s en deze website.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening