Direct naar paginainhoud

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomsten zijn vragen gesteld over bijvoorbeeld de besluitvorming, locatiekeuze, parkeren, inbreng omwonenden, plannen, mogelijkheid tot zienswijzen en bezwaar en hoe omgegaan wordt met overlast voor de omgeving.

Om de vragen en antwoorden te bekijken, klik je op de grijze balk.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is destijds opgenomen dat het om appartementencomplexen, winkel en horecavoorzieningen zou gaan. Geen campus. Hoe zit dat? 

Alle functies uit het campusprogramma passen binnen de gebruiksdoeleinden van het bestemmingsplan ‘Centrum Almere Stad’ uit juni 2015. In het bestemmingsplan zijn de specifieke gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgesteld, die mogelijk maken dat er (onder meer) een campus ontwikkeld kan worden. 

Is het bouwvolume en de bouwhoogte niet in strijd met het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan beschrijft ook het toegestane bouwvolume en -hoogte: maximaal 70 meter hoog voor maximaal 900 m2, maximaal 35 meter hoog voor maximaal 2.300 m2 en overige delen maximaal 20 meter hoog. 

Sommige onderdelen van de campus (de woontoren en het onderwijsgebouw) overschrijden dit grondvlak. Voor deze onderdelen wordt een afwijkingsprocedure doorlopen.

Lees hier het volledige bestemmingsplan.

Locatie

Is het besluit dat de campus op het terrein van de Hospitaalgarage komt al genomen? 

Het aanwijzen van de locatie Hospitaalgarage is het resultaat van een uitvoerige locatieafweging door de gemeenteraad. Er is hierbij gezocht naar een locatie die aansluit op de campuscriteria en bijdraagt aan centrum ambities. 

Welke locaties zijn nog meer onderzocht?

Kijk voor alle beschouwde locaties, en de bijbehorende afwegingscriteria in de Locatievergelijking, besproken tijdens de raadsbespreking in de Politieke Markt van 26-11-2020. 

Waarom is de Voetnoot niet meer ter sprake? 

Op 08-07-2021 heeft de gemeenteraad gekozen voor locatie Hospitaalgarage en opdracht gegeven voor het uitwerken van een ontwikkelingsplan. Lees hier de gemaakte afwegingen terug.

Waarom worden studenten op het mooiste stukje van de stad gehuisvest?

Met het vaststellen van het ontwikkelingsplan op 16-12-2021 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat de campus wordt gerealiseerd op locatie Hospitaalgarage. Lees hier de afweging.

Is er nog mogelijkheid tot bezwaar?

Ja, je kunt bezwaar maken tegen de afwijking van het bestemmingsplan. Er zijn bezwaarprocedures voor een omgevingsvergunning. Dit betekent dat je een zienswijze kunt indienen tegen de voorgenomen afwijking op het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen. Ben je niet tevreden hoe je zienswijze is meegenomen, dan kun je daarna nog in beroep en eventueel in hoger beroep.  

Informeren/betrekken bewoners

Waarom zijn de omwonenden nooit geïnformeerd? En waarom heeft er geen participatie plaatsgevonden in de fase toen er nieuwe plannen werden gemaakt?

Het plan voor stedelijke centrumontwikkeling met hoogbouw op de locatie Hospitaalgarage is niet nieuw. Deze ambitie staat in de Masterplannen en ontwikkelstrategieën die sinds 1994 door de gemeente zijn gepubliceerd. Vanaf het bestemmingsplan in 2015 is de mogelijkheid tot inspraak georganiseerd inclusief de wettelijke bezwaarprocedure. 

Is draagvlak geen randvoorwaarde?

De kaders uit het Ontwikkelingsplan staan vast; dat betekent dat er een onderwijsgebouw, 1.250 studentenwoningen en een parkeergarage worden ontwikkeld op locatie Hospitaalgarage. 

Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met signalen die wij van de omgeving ontvangen. Vragen en uitgesproken zorgen helpen om de campusontwikkeling kwalitatief beter te maken en beter te laten aansluiten op de omgeving. Om achter deze kennis te komen, vragen we de betrokkenheid van alle belanghebbenden in de vervolgbijeenkomsten.​

Het draagvlak onder omwonenden weegt dus mee, maar is niet allesbepalend. Als blijkt dat er bij omwonenden weinig draagvlak bestaat voor een bepaalde ontwikkeling, dan betekent dit niet dat de ontwikkeling ongewenst is of niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.  

Voor de eerste informatiebijeenkomst zijn direct omwonenden uitgenodigd. Hoe worden andere centrumbewoners geïnformeerd? 

Wij communiceren via verschillende middelen. De direct omwonenden worden benaderd via huis-aan-huis brieven. Breder wordt er gecommuniceerd via verschillende (sociale) media en de websites https://almere20.nl/ en https://www.almere.nl/stad-centrum

Beleid wordt gepubliceerd via website https://www.almere.nl/

Raadsvergaderingen zijn openbaar toegankelijk, en ook terug te zien https://almere.notubiz.nl/

Daarnaast verwachten wij interesse van lokale media (zoals Omroep Flevoland, Almere Deze Week). De gemeente is altijd bereikbaar om (pers)vragen te beantwoorden. 

Waarover kunnen de bewoners participeren? 

De kaders uit het ontwikkelingsplan staan vast; dat betekent dat er een onderwijsgebouw, 1.250 studentenwoningen en een parkeergarage worden ontwikkeld op locatie Hospitaalgarage. 
Betrokkenheid is gericht op het zo transparant mogelijk communiceren. Vragen en uitgesproken zorgen helpen om de campusontwikkeling kwalitatief beter te maken en beter te laten aansluiten op de omgeving. Om achter deze kennis te komen, vragen we de betrokkenheid van alle belanghebbenden in de vervolgbijeenkomsten.

Verkeer

Hoe wordt de verkeersdoorstroming gewaarborgd in het centrum? 

De ontwikkeling van de campus zal leiden tot een toename van verkeer op de Hospitaalpromenade. De Hospitaalpromenade heeft hiervoor ruim voldoende capaciteit. Mocht na realisatie van de campus de rotonde onvoldoende doorstromen, dan kan de doorstroom worden verbeterd door het toevoegen van stoplichten. 

De Hospitaalgarage is met de bus en trein goed bereikbaar. Op ca. 200 meter van het gebied liggen de bushaltes Flevoziekenhuis en Stadhuisplein waar met hoge frequenties verschillende buslijnen rijden. Het is ongeveer 700 meter lopen naar het bus- en treinstation Almere Centrum. Ook is er een fietsroute van de campus naar station Almere Centrum.  

Is er nagedacht over de door- en toevoer van de hulpdiensten: ambulance, politie en brandweer? 

In de verdere uitwerking wordt ook overlegd met de verschillende hulpdiensten. De aan- en afvoer van hulpdiensten is aan de oostzijde (dus niet aan de campuszijde) van het ziekenhuis. Ook geldt een vrijstelling voor hulpdiensten, waardoor zij via de busbaan kunnen rijden als dat nodig is.
 

Parkeren

Komen er parkeerplekken te vervallen in de nieuwe plannen? 

Er komen geen parkeerplaatsen te vervallen. In de nieuwe situatie komen evenveel parkeerplekken als de huidige Hospitaalgarage.

Kunnen patiënten en bezoekers van het Flevoziekenhuis met deze nieuwe plannen nog wel dichtbij parkeren?

De parkeerplaatsen van de Hospitaalgarage worden inderdaad gebruikt door bezoekers en patiënten van het ziekenhuis en door bezoekers van het centrum. Er komen geen parkeerplaatsen te vervallen en autobezit door de bewoners van de studentenwoningen wordt ontmoedigd door de bewoners van de studentenwoningen geen mogelijk te bieden om een parkeerabonnement aan te vragen.  Patiënten en bezoekers kunnen hierdoor nog steeds dichtbij parkeren. 

Wordt er bij de nieuwe parkeerplekken ook rekening gehouden met de toename voor elektrisch laden? 

Bij de nieuw te bouwen parkeergarage wordt volgens geldende norm een deel van de parkeerplaatsen voorzien van elektrisch laden. Aanvullend hierop worden ruim 2x zoveel parkeerplaatsen voorbereid op elektrisch laden zodat ook in de toekomst voldoende bezoekers kunnen laden. 

Hoe kunnen bewoners meeprofiteren van de nieuwe parkeergarage?

De bestaande gebouwde garage heeft ook niet overdekte parkeerplaatsen. In de toekomst is de gehele Hospitaalgarage overdekt en kunnen bezoekers hun auto overdekt parkeren. 

Houden jullie rekening met mensen die slecht ter been zijn en naar het ziekenhuis moeten? 

Toegankelijkheid maakt onderdeel uit van het ontwerp. Bezoekers, bewoners en patiënten moeten allemaal op een toegankelijke wijzen kunnen parkeren.   

Zijn er voldoende parkeerplaatsen bij evenementen?

De toename van parkeerdruk als gevolg van evenementen wordt beoordeeld als onderdeel van de evenementenvergunning. De campusontwikkeling staat hier los van.

Gevolgen omgeving

Hoe groot is de toename van het aantal studenten? 

Hogeschool Windesheim groeit naar verwachting door tot circa 5.600 studenten in 2026. Op dit moment telt Windesheim Almere circa 4.500 studenten. 

Daarnaast worden er 1.250 studentenwoningen gebouwd. Momenteel zijn er in de Odeonstraat/het Odeonpad 127 woningen gelabeld als studentenwoning. Naast deze woningen zijn er geen woningen in Almere die expliciet gelabeld zijn als studentenwoning. Bij de woningcorporaties zijn er 218 onzelfstandige wooneenheden voor studenten/ jongeren en 88 zelfstandige woningen voor studenten/ jongeren. 

Wat gaat de gemeente doen om de overlast zoals zwerfafval tegen te gaan? 

Mogelijke overlast wordt door iedereen anders ervaren. We weten nog niet in welke aard en omvang er overlast zal zijn.  Wel zetten wij in op het beperken van mogelijke overlast. 

Bij het selecteren van een exploitant van de studentenwoningen zoeken we een partij die veel ervaring heeft met beheer van grootschalige studentencomplexen en met  overlastbeperkende maatregelen. Ook nemen wij de geleerde lessen uit andere steden mee.

Hoe wordt voorkomen dat het ziekenhuis overlast krijgt van de campus? 

De gemeente maakt aparte afspraken met de ontwikkelaar en beheerder van de studentenwoningen en Windesheim om overlast waar mogelijk te voorkomen. We werken samen met de buren, maken samen afspraken en zoek samen een oplossing. 

Een onderdeel van de beheerafspraken is het benoemen van een aanspreekpunt. Dit kan door bijvoorbeeld een studentbeheerder, nestor of bewoners-assistent aan te wijzen binnen de campus. Bij eventuele overlast kan er direct geschakeld worden met hem of haar. 

Festivals, kermis en felle verlichting worden nu gesloten om 23 uur ‘s avonds. Het lijkt me niet dat studenten om 23 uur stoppen of gevraagd kunnen worden te stoppen?

Gemeente is verantwoordelijk voor de leefbaarheid in het centrum. Er komen beheerafspraken met de beheerder van de studentenwoningen. De gemeente kan, net als iedere andere inwoner, aangesproken worden op overlast veroorzakend gedrag. Handhaving en toezicht is hier verantwoordelijk voor.

Door de ventilatiesystemen op de daken komt er ook geluidsoverlast. Wordt hier rekening mee gehouden?

De wijze van ventileren of het aanbrengen van installatiesystemen maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag. 

Hoelang gaat de overlast door de bouw duren? 

De bouwfase zal zo’n 3 tot 5 jaar duren. Er wordt gestart met de bouw van het onderwijsgebouw en parkeergarage, opgevolgd door de bouw van studentenwoningen. 

De Esplanade met het park is nog maar net af. Als er straks weer gebouwd gaat worden is dit weggegooid geld geweest?

De Esplanade zal geen onderdeel uitmaken van het bouwterrein. De specifieke inrichting van de bouwfase wordt nog uitgewerkt en maakt onderdeel uit van de planvorming en vergunningverlening. 

Campus

Waarom komen er 1.250 studentenwoningen als maximaal de helft hiervan wordt gebruikt door studenten buiten Almere?

Het tekort aan studentenhuisvesting is een regionale opgave. Het bieden van huisvesting helpt niet alleen Almeerse, maar ook studenten uit de regio. Met name voor studenten die in Amsterdam studeren is het erg moeilijk in en rond Amsterdam huisvesting vinden. Almere kan helpen om aan de enorme woningvraag te voldoen en tegelijkertijd te profiteren van extra draagvlak voor de campus en voorzieningen in de binnenstad. 

Eén van de doelen van de gemeente is het binden van jong talent aan de stad Almere. De campus kan hier een grote bijdrage aan leveren. 

Kunnen ook studenten van bijvoorbeeld Aeres in aanmerking voor een studentenwoning?

Ja. Minimaal de helft van het aantal studentenwoningen zal worden aangeboden aan Almeerse studenten, dus ook voor studenten van Aeres.

Mag je ook na de studie daar blijven wonen?

De woningen worden verhuurd met een zogenaamd campuscontract. Dit betekent dat het niet is toegestaan om na de studie hier te blijven wonen.

Worden de studentenwoningen prijzig?

Alle woningen op de campus zullen worden verhuurd in het sociale segment. Het grootste deel van de woningen zal vallen in de laagste huurprijscategorie onder de kwaliteitskortingsgrens (in 2021 bedraagt deze € 442,46). Een kleiner deel van de woningen zal worden verhuurd onder de huurliberalisatiegrens (in 2021 bedraagt deze € 752,33). 

Is de campus alleen toegankelijk voor studenten?

Nee, alle straten en pleinen op de campus zijn openbaar toegankelijk. 

Hoe groot worden de studentenwoningen?

Er worden verschillende woningtypes gerealiseerd, die in gebruiksoppervlak tussen de 20m2 en 30m2 groot zijn. 

Is het mogelijk om met de makelaar in gesprek te gaan over huurcompensatie (vrije sector bewoners in de Smaragd) aangezien omwonenden tijdens de bouw te kampen krijgen met geluidsoverlast en bouwoverlast?

Ook het huidige bestemmingsplan gaat uit van bouw- en gebruiksmogelijkheden met mogelijk geluids- en bouwoverlast. Een oordeel of huurcompensatie van toepassing is, valt niet onder de gemeente, maar verhuurder of eigenaar.

Inclusiviteit/toegankelijkheid

Wordt het hele gebied bereikbaar en toegankelijk voor bezoekers en studenten met een beperking en met welke organisaties is hierover contact? 

Het uitgangspunt is dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is. De gemeente is beheerder en eigenaar van de openbare ruimte en verwerkt dit in het Inrichtingsplan (IP) voor de openbare ruimte. Hierin staan concrete maatregelen om inclusie te garanderen. De verwachting is dat er extra aandacht nodig is voor de hoogteverschillen, want het maaiveld van de campus zal hoger komen te liggen dan de Esplanade en Hospitaalpromenade.  

De gemeente heeft contact met de Werkgroep ViP (VN-Verdrag in de Praktijk). Deze werkgroep heeft de lokale inclusieagenda ‘Inclusie Agenda Almere 2018 – 2022’ opgesteld. In dit document staan aanbevelingen die de gemeente nastreeft bij de ontwikkeling en het beheer van openbare ruimte. Deze zullen we toepassen bij het maken van het Inrichtingsplan.  

Meer vragen?

De volledige vragen- en antwoordenlijst van de bijeenkomsten kun je opvragen via dwesterhout-ultee@almere.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening