Archeologie, vergunning en onderzoek

Archeologiebeleid
Om de omgang met archeologische waarden in de bodem te reguleren heeft de gemeente Almere in 2016 de Nota Archeologische Monumentenzorg vastgesteld, inclusief de Archeologieverordening Almere 2016 en de Archeologische Beleidskaart Almere (ABA). Hierin staat aangegeven in welke gebieden in de gemeente archeologische resten verwacht en/of aanwezig zijn.

Archeologisch vooronderzoek
Gaat u bouwen of andere grondwerkzaamheden uitvoeren in een gebied waarvoor volgens het bestemmingsplan of de Archeologische Beleidskaart Almere (ABA) een archeologische waarde geldt? Dan moet u mogelijk archeologisch vooronderzoek uitvoeren. Op de plankaart van het bestemmingsplan of op de ABA ziet u of voor uw plangebied een archeologische waarde staat vermeld.

Aanvragen omgevingsvergunning
Om te bepalen of u voor uw omgevingsvergunning een archeologisch vooronderzoek moet laten doen, moet u eerst het bestemmingsplan raadplegen. Als het bestemmingsplan bepalingen over archeologie bevat, dan zijn de bijbehorende bestemmingsplanregels van toepassing. Archeologie valt onder de omgevingsvergunning.

Als het bestemmingsplan geen bepalingen bevat over archeologie, dan zijn de archeologieverordening en de ABA van toepassing. U heeft dan een aparte archeologievergunning nodig.

Een omgevingsvergunning of archeologievergunning vraagt u aan via afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH). De gemeente kan u in het kader van archeologie nog vragen om aanvullende informatie, zoals een onderzoeksrapport waaruit blijkt op welke wijze u rekening heeft gehouden met (mogelijk) aanwezige archeologische waarden. 

Vraag hier direct een archeologievergunning aan. 

Archeologisch onderzoek
Wanneer u een archeologisch vooronderzoek laat uitvoeren, kunt u daarvoor een standaard Programma van Eisen (PvE) downloaden. Zie stap 1 in het ‘stroomschema omgevingsvergunning in het kader van archeologie’. Dit standaard PvE gaat over de onderzoeksstrategie en –methode en de archeologisch inhoudelijke eisen, bijvoorbeeld hoeveel grondboringen gedaan moeten worden, met welke soort boor en hoe de resultaten van het onderzoek moeten worden beschreven. Hieronder kunt u het PvE voor de booronderzoeken en de aanlevereisen voor de bijbehorende rapportages downloaden.

Reikwijdte van het standaard Programma van Eisen (PvE)
De in het standaard PvE beschreven onderzoekstrategie is uitsluitend relevant in de context waarin a priori wordt uitgegaan van de inpassing van een behoudenswaardige vindplaats in een niet te bebouwen of ontoegankelijk te maken oppervlak van de kavel. Alleen dan is sprake van een voor de gemeente afdoende (echter in de zin van de KNA 4.0 onvolledige) waardestelling. Voor alle andere gevallen voldoet deze waardestelling niet en zal aanvullend onderzoek moeten leiden tot een volledige KNA-conforme waardestelling.

Indien u meer flexibiliteit wenst met betrekking tot de wijze realisatie van behoud, dan is de in het standaard PvE voorgeschreven onderzoeksmethodiek per definitie ontoereikend.

U moet in dat geval ruimtelijk onderbouwen dat de volledige inpassing van een vindplaats zonder bebouwing of ontoegankelijk maken niet slaagt, en dat het bouwen op of ontoegankelijk maken van een (deel van een) behoudenswaardige vindplaats of buffer onvermijdelijk is. U bent in dat geval verplicht tot een reguliere onderzoekstrategie die leidt tot een volledige KNA-conforme waardestelling. Zie stap 2 in het “stroomschema omgevingsvergunning in het kader van archeologie” en bijlage 4 van de KNA 4.0 “Waarderen van vindplaatsen” of kijk op de site van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

Kosten en uitvoering
U betaalt en regelt de uitvoering van het archeologische onderzoek zelf. U kunt zich daarbij laten adviseren door een deskundig archeologisch adviesbureau. Alleen onderzoeksbureaus die gecertificeerd zijn mogen archeologische veldonderzoeken uitvoeren. Via Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer vindt u een lijst van gecertificeerde bureaus. Bedrijven moeten zich bij de uitvoering van archeologische onderzoeken houden aan landelijke richtlijnen, die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Meldingsplicht
Hebt u geen vergunning nodig, maar komt u tijdens de werkzaamheden toch archeologische vondsten tegen? Dan bent u volgens de Erfgoedwet verplicht deze te melden bij de gemeente Almere (archeologie@almere.nl). Ook moet u de vondsten 6 maanden ter beschikking houden voor onderzoek.

Visie en toolbox inrichting steentijdvindplaatsen
In samenwerking met DaF-architecten en de gemeentelijke afdeling Stedenbouw & Verkeer heeft Bureau Archeologie en Monumentenzorg een inspiratiedocument voor het inrichten van steentijdvindplaatsen ontwikkeld. De toolbox kan gebruikt worden ter inspiratie voor inrichting, visualisatie en gebruik van steentijdvindplaatsen.

Zelf een archeologische vondst gevonden
Indien u zelf een archeologische vondst heeft gedaan dient u contact op te nemen met Bureau Archeologie en Monumentenzorg van de Gemeente Almere. Dit kan via archeologie@almere.nl of het algemene telefoonnummer: 14 036.

Contact
Voor meer informatie of het maken van een afspraak met de gemeentelijke archeologen kunt u bellen met de afdeling OSC via het algemene telefoonnummer: 14 036.