Direct naar paginainhoud

Wet Kwaliteitsborging

Tegelijk met de Omgevingswet gaat er nog een nieuwe wet in: De Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Deze wet regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

De bouwkwaliteit en -veiligheid is nu geregeld in het Bouwbesluit. De gemeente heeft nu de wettelijke taak om:

 • de vergunningaanvraag te toetsen of het geplande gebouw voldoet aan de eisen.
 • de vergunningaanvraag te toetsen aan het bestemmingsplan.
 • na verlenen vergunning te toetsen of er volgens vergunning wordt gebouwd. En te handhaven als dat niet gebeurt.

Per 1 januari 2024 verdelen de gemeente en andere onafhankelijke bedrijven (kwaliteitsborgers) deze taken. 

Tijdens de bouwfase van eenvoudige bouwwerken zoals een woning, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand wordt de technische bouwtoetsing en het toezicht niet meer door de gemeente gedaan. De initiatiefnemer huurt een kwaliteitsborger in. 

Veranderingen voor de opdrachtgever

 • De Wkb gaat eerst in voor eenvoudige bouwwerken, Gevolgklasse 1.
 • Verbouwwerkzaamheden gaan pas per 1 januari 2025 onder de Wkb vallen.

Na 1 januari 2024 vraag je nog steeds een omgevingsvergunning aan voor je initiatief in gevolgklasse 1.  

 • De gemeente toetst je aanvraag alleen nog aan het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan onder de Omgevingswet).  
 • De gemeente toetst dus niet meer aan de bouwvoorschriften. 
 • De gemeente controleert wel of de aanvraag voldoet.  
 • Is de gemeente akkoord en zijn er ook geen bezwaren vanuit ruimtelijke ordening of welstand, dan krijg je de vergunning. 

Als de vergunning verleend is, moet je nog een 'melding activiteit bouwen' doen. Dit doe je minimaal 4 weken voor je begint met bouwen. Hiervoor gelden de volgende stappen:

 • In je vergunningsaanvraag geef je aan welke kwaliteitsborger je inschakelt. En met welke kwaliteitsinstrument deze werkt.
 • Je doet de melding via het nieuwe omgevingsloket.
 • Een kwaliteitsborger kun je vinden via het register instrumenten kwaliteitsborging.
 • Het borgingsplan en de risicobeoordeling die je kwaliteitsborger heeft opgesteld stuur je mee met de melding.
 • In het borgingsplan en de risicobeoordeling die je kwaliteitsborger heeft opgesteld stuur je mee met de melding.
 • In het borgingsplan moet de kwaliteitsborger rekening houden met bijzondere lokale omstandigheden die zich in Almere voordoen.
 • Als je binnen 4 weken na het indienen van je melding niets gehoord hebt van de gemeente, mag je beginnen met bouwen.
 • De kwaliteitsborger controleert of de bouw verloopt volgens de bepalingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.
 • Is het bouwwerk klaar? Dan krijg je een dossier van je kwaliteitsborger, met daarbij een verklaring dat alles volgens de regels gebouwd is. Deze stuur je straks via het nieuwe omgevingsloket door naar de gemeente. Dit heet de gereedmelding.
 • Vindt de gemeente dat er iets niet klopt, dan kan de gemeente handhavend optreden. Ook kan de gemeente binnen 2 weken na ontvangst van de gereedmelding het gebruik van het bouwwerk verbieden.

Voor het behandelen van de melding activiteit bouwen en de gereedmelding brengt de gemeente geen leges. Je betaalt alleen nog leges aan de gemeente voor de omgevingsvergunning. Omdat de gemeente geen technische bouwtoetsing meer uitvoert, betaal je minder leges dan voorheen. Hier staat tegenover dat je zelf een private kwaliteitsborger moet inhuren en betalen.

Veranderingen voor aannemers

Voor aannemers van deze type bouwwerken verandert het volgende:

 • Je krijgt te maken met een kwaliteitsborger. De opdrachtgever huurt deze onafhankelijke partij in. Hij voert volgens een borgingsplan controles uit.
 • Is de bouw gereed en uitgevoerd volgens de eisen? Dan meldt de opdrachtgever dit bij de gemeente. Die controleert of de documentatie van de kwaliteitsborger klopt en geeft het bouwwerk vrij. De notaris krijgt na deze vrijgave een berichtje om eventueel achtergehouden bouwdepot/aanneemsom uit te keren.
 • Gelijk met de WKB veranderen ook bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Deze wijzigingen gelden direct op alle bouwwerken.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening