Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Wet Kwaliteitsborging

Tegelijk met de Omgevingswet gaat er nog een nieuwe wet in: De Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Deze wet regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

De bouwkwaliteit en -veiligheid is nu geregeld in het Bouwbesluit. De gemeente heeft nu de wettelijke taak om:

 • de vergunningaanvraag te toetsen of het geplande gebouw voldoet aan de eisen.
 • de vergunningaanvraag te toetsen aan het bestemmingsplan.
 • na verlenen vergunning te toetsen of er volgens vergunning wordt gebouwd. En te handhaven als dat niet gebeurt.

Straks verdelen de gemeente en andere onafhankelijke bedrijven (kwaliteitsborgers) deze taken.

Voor eenvoudige bouwwerken zoals een woning, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand zal de technische bouwtoetsing en het toezicht niet meer door de gemeente plaatsvinden, maar door een kwaliteitsborger die de initiatiefnemer inhuurt. 

Wat verandert er voor mij als opdrachtgever

De Wkb gaat eerst in voor eenvoudige bouwwerken, Gevolgklasse 1

Is je bouwwerk door de Omgevingswet vergunningsvrij? Dan hoef je alleen een ‘melding activiteit bouwen’ te doen. Dat doe je 4 weken voor je begint met bouwen. Als je een vergunning nodig hebt en het te bouwen bouwwerk valt het onder gevolgklasse 1. Dan is de WKB van toepassing. Hiervoor gelden de volgende stappen:

 • In je vergunningsaanvraag geef je aan welke kwaliteitsborger je inschakelt. En met welke kwaliteitsinstrument deze werkt.
 • Het borgingsplan dat je kwaliteitsborger heeft opgesteld stuur je mee.
 • De gemeente controleert of de aanvraag voldoet. Is de gemeente akkoord en zijn er ook geen bezwaren vanuit ruimtelijke ordening, welstand of andere zaken? Dan krijg je de vergunning.
 • De kwaliteitsborger controleert of de bouw verloopt volgens de bepalingen in het Bouwbesluit.
 • Is het bouwwerk klaar? Dan krijg je een dossier van uw Kwaliteitsborger. Deze stuur je door naar de gemeente.
 • De gemeente kijkt of het dossier compleet is en klopt. Is dat dat zo, dan krijg je bericht of je het bouwwerk mag gebruiken. Dat heet de gereedmelding. Deze krijg je binnen 10 werkdagen na ontvangst van het dossier. 

Wat verandert voor aannemers

Voor aannemers van deze type bouwwerken verandert het volgende:

 • Je krijgt te maken met een Kwaliteitsborger. De opdrachtgever huurt deze onafhankelijke partij in. Hij voert volgens een plan controles uit.
 • Is de bouw gereed en uitgevoerd volgens de eisen? Dan meldt de opdrachtgever dit bij de gemeente. Die controleert of de documentatie van de kwaliteitsborger klopt en geeft het bouwwerk vrij. De notaris krijgt na deze vrijgave een berichtje om eventueel achtergehouden bouwdepot/aanneemsom uit te keren.
 • Gelijk met de WKB veranderen ook bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Deze wijzigingen gelden direct op alle bouwwerken.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening