Direct naar paginainhoud

Bijzondere lokale omstandigheden

Bij bouwprojecten kunnen bijzondere lokale omstandigheden zijn. De kwaliteitsborger moet nagaan of deze omstandigheden er zijn. Er is een lijst met bijzondere lokale omstandigheden.

Onder de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) moet de kwaliteitsborger actief kunnen nagaan of er bijzondere lokale omstandigheden zijn om rekening mee te houden. Dit zijn lokale risico's of lokale situaties die ervoor kunnen zorgen dat het bouwresultaat niet aan de bouwtechnische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet.  

Als je een bouwproject start waarvoor je een kwaliteitsborger moet inhuren, dan moet de kwaliteitsborger die voor jou toeziet op de naleving van de bouwregels, ook rekening houden met de bijzondere lokale omstandigheden. 

De kwaliteitsborger:   

  • Neemt bijzondere lokale omstandigheden mee in de risicobeoordeling van de bouwactiviteit   
  • Geeft in het borgingsplan aan welke maatregelen naar aanleiding van de bijzondere lokale omstandigheden worden getroffen   
  • Geeft bij de gereedmelding aan wat het resultaat was van de maatregelen die zijn genomen om de lokale risico’s te voorkomen of te beperken  

De initiatiefnemer: 

  • Dient de risicobeoordeling en het borgingsplan van de kwaliteitsborger vooraf in bij de gemeente als onderdeel van de melding activiteit bouwen. 
  • Stuurt na de bouw de verklaring dat er volgens de regels is gebouwd, samen met het dossier van de kwaliteitsborger, via het nieuwe omgevingsloket door naar de gemeente. Dit heet de gereedmelding.  

Lijst bijzondere lokale omstandigheden

(versie d.d. 22-12-2023) 

De bijzondere lokale omstandigheden waarmee je in de gemeente Almere rekening moet houden, vind je hieronder. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet. Zorg ervoor dat je voor de start van je bouwproject de meest recente lijst met je private kwaliteitsborger deelt.  

(a) Slappe en onregelmatige bodemopbouw; aandachtsgebied met betrekking tot sonderingen, funderingen en rioleringen. Ter informatie heeft de gemeente Almere constructieve richtlijnen opgesteld met betrekking tot het ontwerpen van funderingen.

(b) Langs de kust van het Markermeer, IJmeer en het Gooimeer dient te worden gerekend op terreincategorie zee of kustgebied met betrekking tot windbelasting. Zie voor meer informatie NEN-EN 1991-1-4. 

(c) Bouwen in of nabij dijklichamen. 

(d) Resten van funderingen of andere materialen in de bodem die mogelijk van invloed zijn op de funderingswijze.  

(e) Specifieke funderingsconstructies van belendingen die van invloed zijn op de fundering van een te bouwen bouwwerk.  

(f) Slagschaduw van windturbines langs de A27 in relatie tot voldoen aan eisen zoals gesteld in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 Besluit bouwwerken leefomgeving. 

(g) Boringsvrije zone; aandachtsgebied met betrekking tot heien, sonderen en aardwarmtesystemen; bekijk de kaart op bodematlas  

(h) Ontplofbare oorlogsresten; aandachtsgebied met betrekking tot heien en sonderen. (Bodembelasting kaart ZZL / arcgis)

(i) Bouwkundige of installatietechnische voorzieningen als gevolg van bouwen nabij milieubelastende gebouwen/objecten. 

(j)Aanleg bodemenergiesystemen: de Verordening interferentiegebieden bodemenergie Almere 2023

Illustratie Almere skyline
Jouw mening