Bezwaar en klachten

Niet eens met een besluit van Werk en Inkomen?

Je kunt in bezwaar tegen een officieel besluit van Werk en Inkomen. Je kunt dit online doen of schriftelijk. Doe het in ieder geval binnen 6 weken na het besluit.

Online

Online bezwaar indienen (met DigiD)

Ben je advocaat en dien je namens jouw cliënt een bezwaar in? Gebruik dan dit e-formulier. Je logt in met e-Herkenning:

Online bezwaar indienen als advocaat 

Schriftelijk

Stuur jouw bezwaarschrift aan:

College van burgemeester en wethouders
T.a.v. Dienst Sociaal Domein 

Bezwaarschriften Werk en Inkomen
Postbus 200
1300 AE Almere

Heb je een klacht?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich tegenover jou heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop je te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens jou niet is nagekomen.

Als je een klacht hebt, dan kunt je dit hier aangeven:

Ik heb een klacht

Je kunt ook een brief sturen waarin je jouw klacht beschrijft. Of je kunt met ons bellen via 14036.

De gemeente is niet meer verplicht jouw klacht in behandeling te nemen wanneer je jouw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover je een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Veelgestelde vragen over bezwaar en klachten

Wat is bezwaar?

Indien je het niet eens bent met een officieel besluit van de gemeente Almere dan kun je hiertegen een bezwaarschrift indienen.  De gemeente is dan verplicht om het officiële besluit zorgvuldig te heroverwegen. Het besluit wordt heroverwogen door een onafhankelijk persoon. Hij/zij is niet betrokken geweest bij het besluit waar je het niet mee eens bent.

De regels die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Wat als ik meer tijd nodig heb dan zes weken?

Je hebt zes weken de tijd na de beslissing om jouw bezwaar in te dienen. 

Het kan voorkomen dat je meer tijd nodig hebt om jouw bezwaarschrift te beargumenteren. Bijvoorbeeld  als je eerst advies wilt inwinnen. In dat geval moet je wel binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, maar kun je in jouw bezwaarschrift vragen om een extra termijn om de redenen van jouw bezwaar aan te vullen. Je krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven. Doe je dit vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan besloten worden dat jouw bezwaarschrift niet verder behandeld zal worden.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich tegenover je heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop je te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens jou niet is nagekomen.

Als je een klacht hebt, dan kun je gebruik maken van ons online klachtenformulier of een brief sturen waarin je jouw klacht beschrijft. Ook kun je telefonisch via 14036 een klacht indienen.

De gemeente is niet meer verplicht jouw klacht in behandeling te nemen wanneer je jouw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover je een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift/klacht?

Aan het indienen van een bezwaarschrift of klacht zijn geen kosten verbonden.

De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die door uzelf wordt ingeschakeld, moet je uiteraard wel zelf betalen.

Mogelijk kun je aanspraak maken op rechtsbijstand door de overheid. Dit betekent dat je niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarschriftenprocedure?

Als je een bezwaarschrift indient tegen een besluit waarmee je het niet eens bent, betekent dit niet dat het genomen besluit niet in werking treedt. Het genomen besluit kan gewoon doorlopen tijdens de bezwaarprocedure.

Kan ik opnieuw een aanvraag indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Als het besluit is genomen dat je bijvoorbeeld geen uitkering (meer) krijgt dan mag je tijdens de bezwaarfase ook opnieuw een aanvraag indienen.

Je hoeft de uitkomst van de bezwaarprocedure niet af te wachten. Als je niet kunt wachten op het besluit op jouw bezwaarschrift of het besluit op jouw nieuwe aanvraag kun je bij de rechtbank ook om een voorlopige voorziening vragen.

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

Als je een bezwaarschrift indient, wordt er in principe telefonisch contact met je opgenomen. Ook ontvangt je een ontvangstbevestiging.

Een onafhankelijke, juridische medewerker maakt tijdens het eerste telefonische contact of later met jou een afspraak voor een hoorzitting. Je kunt jouw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De medewerker kan ook vragen aan je stellen en maakt een verslag van het horen. Je bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Wij stellen het wel zeer op prijs als je van te voren ons mededeelt als je niet komt.

Na afloop van de hoorzitting worden alle stukken en standpunten door de onafhankelijke juridisch medewerker nogmaals goed bekeken en volgt er een besluit op uw bezwaarschrift.

Ben je het niet eens met het besluit op het bezwaar? Je kunt hiertegen in beroep te gaan. Hoe je in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder het besluit op bezwaar.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is in een spoedprocedure waarbij  aan de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening. De eerste is dat bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is).

Het tweede bijzondere vereiste is dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd.

Hoe wordt een klacht behandeld?

Wanneer je een klacht hebt ingediend wordt er in principe telefonisch contact met je opgenomen om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Na eventueel telefonisch contact met je wordt de ontvangst van de klacht bevestigd. Als er tijdens het telefonisch contact al afspraken over de klachtafhandeling met je worden gemaakt worden deze mee worden genomen bij de bevestiging.

Vervolgens wordt de klacht behandeld en krijg je een schriftelijk antwoord op jouw klacht.

Ben je ontevreden over de afhandeling van jouw klacht door de gemeente? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam. Hoe je dat kunt doen wordt altijd vermeld in het antwoord op jouw klacht.

Is de betaling van uw uitkering geblokkeerd?

De afdeling Werk en Inkomen heeft het recht om jouw uitkering te blokkeren als: 

  • Na onderzoek, het vermoeden bestaat dat je geen recht meer heeft op een uitkering
  • Na onderzoek het vermoeden bestaat dat je recht heeft op een lagere uitkering
  • Na onderzoek blijkt dat de inlichtingenplicht niet is nagekomen.

Over het blokkeren van de uitbetaling van jouw bijstandsuitkering ontvang je geen schriftelijk bericht.  

Ben je het niet eens met het blokkeren van de uitbetaling van uw bijstandsuitkering dan kun je hiertegen in bezwaar. Zie daarvoor de mogelijkheden op deze pagina. Doe het binnen 6 weken nadat de uitbetaling van jouw bijstandsuitkering is geblokkeerd.

Wettelijke grond

Artikel 79 van de Participatiewet.