Direct naar paginainhoud

Cijfers

In 2020 heeft de commissie welstand en erfgoed 281 adviesvragen behandeld. Daarvan hadden er 219 betrekking op aanvragen omgevingsvergunning. Een vergelijk met de afgelopen jaren is niet beschikbaar omdat de afgelopen jaren geen jaarverslag zijn uitgebracht. Ten opzichte van de jaren waarin wel jaarverslagen zijn uitgebracht, is een duidelijke afname. Dit komt door het inmiddels vertrouwde welstandsvrije beleid voor de woonwijken en bedrijventerreinen. Het welstandsbeleid richt zich op de centra, het groenblauwe raamwerk en de bebouwing van en langs de infrastructuur. Het nieuwe beleid laat relatief meer afname zien van de categorie aanvragen omgevingsvergunning met een bouwsom tot € 500.000,-. Opvallend is het grote aandeel aanvragen voor handelsreclame. De overige adviesvragen waren in het kader van handhaving, vooroverleg of stedenbouwkundige toelichtingen. In het jaar 2020 zijn geen adviezen gegeven op grond van de Monumentenverordening Almere 2016.

Aantal adviesvragen commissie welstand en erfgoed

adviesvragenaantal
aanvraag omgevingsvergunning: bouwsom < € 500.000,-97
aanvraag omgevingsvergunning: bouwsom > € 500.000,-81
aanvraag omgevingsvergunning: reclame41
handhaving8
vooroverleg, stedenbouwkundige toelichtingen en erfgoedbeleid54
totaal aantal adviesvragen281

Resultaten van de adviesvragen: aanvragen omgevingsvergunning

In het verslagjaar zijn van de aanvragen omgevingsvergunning 139 positieve adviezen uitgebracht. In enkele gevallen adviseerde de commissie ‘positief met opmerkingen‘.

Het komt regelmatig voor dat een aangeboden plan onvoldoende informatie bevat om tot een eenduidig advies te komen. Het advies wordt dan aangehouden en de aanvrager krijgt de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen met ontbrekende gegevens. Wanneer de aanvrager hiervan gebruik maakt (en in enkele gevallen waar dit niet gebeurt), staat de adviesvraag nog een keer op agenda. In 2020 ging het om 45 dossiers.

Niet alle plannen die  de commissie krijgt voorgelegd, voldoen aan de criteria in de Welstandsnota. Het advies is dan negatief. Over de aangeboden bouwdossiers bracht de commissie in totaal 35 negatieve adviezen uit. Na aanpassing voldeden acht dossier niet aan de welstandscriteria op het moment van de laatste behandeling in 2020. Hiervan is voor twee dossiers in 2021 alsnog een positief advies afgegeven. In het verslagdeel van het college van burgemeester en wethouders staat meer informatie wat er met de overige negatieve adviezen is gedaan.

Resultaten van de adviesvragen: handhaving

Met het oog op handhaving in de bebouwde omgeving is over zeven zaken advies (8 behandelingen) aan de commissie welstand en erfgoed gevraagd. Er zijn twee soorten adviesvragen:

  1. Gerealiseerde bouwwerken waar geen vergunning voor is verleend. Aan de hand van een legaliseringsonderzoek wordt onderzocht of een vergunning voor het bouwwerk zou kunnen worden verleend. Bij vier van deze dossiers is advies aan de commissie gevraagd. Het ging hierbij om zonder vergunning geplaatste stuttingen, schuurtjes en een airco unit. In alle gevallen heeft de commissie geconstateerd dat het ‘illegaal’ gerealiseerde bouwwerk niet voldeed aan de welstandscriteria.
  2. De andere adviesvragen hebben betrekking op niet-vergunningsplichtige activiteiten. Bij ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand is sprake van een exces. Dit is een buitensporigheid in het uiterlijk die ook  niet-deskundigen opvalt. Het gaat dan om zaken waaraan een groot deel van de mensen zich ergert. Op de vraag of er sprake is van een exces, is in 2020 drie keer advies aan de commissie gevraagd. Een keer was de commissie van oordeel dat daar sprake van was, bij twee was dit niet et geval. Het ging hier om een dichtgezette reling en geschilderde gevels.

Het verslagdeel van het college van burgemeester en wethouders vermeldt wat er met de overige negatieve adviezen is gedaan.

Overig overleg en activiteiten tijdens de welstandsvergadering

Tijdens de tweewekelijkse welstandsvergaderingen zijn ook informele bouwplanbesprekingen. Het gaat hier vooral om complexe plannen. Tijdens een dergelijke bespreking krijgt de aanvrager de gelegenheid een bouwwerk dat hij voornemens is te bouwen, voor te leggen aan de commissie. Hierover brengt de commissie dan een informeel advies uit. Informele bouwplanbesprekingen hebben in het verslagjaar 47 keer plaatsgevonden.

Ook krijgt de commissie tijdens de vergaderingen informatie over plannen met stedebouwkundige strekking. Deze informatie is erg belangrijk voor de commissie. Hiermee kan zij de stedebouwkundige context - de te verwachten ontwikkelingen - die in een stad als Almere voornamelijk in ontwikkeling is, betrekken bij haar advies over bouwplannen. In totaal is er vijf keer een stedenbouwkundige toelichting geweest.

In verband met de ontwikkeling van erfgoedbeleid, heeft de commissie twee keer met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers overlegd.

Overzicht vergaderdata en onderwerpen commissie welstand en erfgoed 2020

vergaderdatumsoort overlegonderwerp
15 januari 2020stedenbouwkundige toelichtingInrichting Stadhuispromenade
15 januari 2020vooroverlegBuitenreclame
29 januari 2020vooroverlegOostvaardersplassen: gebied, X-brug, uitbreiding natuurbelevingscentrum
29 januari 2020vooroverlegBuitenreclame
12 februari 2020vooroverlegWoongroep triade
12 februari 2020vooroverlegBuitenreclame
12 februari 2020stedenbouwkundige toelichtingVerhoogde busbaan poort
11 maart 2020stedenbouwkundige toelichtingParkeervoorzieningen Floriade geluidswal A27
11 maart 2020vooroverlegSpoorzone: verhoogde busbaan poort en fietsbruggen langs spoor over Hoge -en Lage Vaart
11 maart 2020vooroverlegAppartementengebouw Sluiskade
8 april 2020stedenbouwkundige toelichtingVisie Olympiakwartier Oost
8 april 2020vooroverlegLimburgse brug
8 april 2020vooroverlegKerkgracht 2, Roef
8 april 2020vooroverlegTransformatie Louis Armstrongweg 44-50
22 april 2020vooroverlegAppartementengebouw Dreesweg
22 april 2020vooroverlegStationsgebied
22 april 2020vooroverlegHavenhoofd 7
22 april 2020vooroverlegTransformatie Louis Armstrongweg 44-50
22 april 2020vooroverlegTransformatie Louis Armstrongweg 78-84
22 april 2020vooroverlegForum 101, de Beren
6 mei 2020vooroverlegTransformatie Louis Armstrongweg 2-16
6 mei 2020vooroverlegTransformatie Louis Armstrongweg 54
6 mei 2020vooroverlegTransformatie Louis Armstrongweg 36-42
6 mei 2020stedenbouwkundige toelichtingHavenhart 2.0
6 mei 2020vooroverlegWisselweg 1-31
20 mei 2020vooroverlegTransformatie Louis Armstrongweg 36-42
20 mei 2020vooroverlegForum 101, de Beren
3 juni 2020vooroverlegKerkgracht 2, Roef
3 juni 2020vooroverlegOostvaardersplassen: uitbreiding natuurbelevingscentrum
3 juni 2020vooroverlegWisselweg 1-31
17 juni 2020vooroverlegKerkgracht 2, Roef
17 juni 2020vooroverlegSpoorbaan pad, fietsbruggen langs spoor over Hoge -en Lage Vaart
1 juli 2020vooroverlegMarnix Gijsenstraat 11, schilderen of pleisteren gevels
1 juli 2020vooroverlegSpoorbaan pad, fietsbruggen langs spoor over Hoge -en Lage Vaart
1 juli 2020vooroverlegOostvaardersplassen: X-brug
1 juli 2020vooroverlegVerbreding Hogering
1 juli 2020vooroverlegGeluidswal Floriade
1 juli 2020vooroverlegOnderdoorgangen Dokkumlaan
15 juli 2020ErfgoedbeleidNota cultureel erfgoed
15 juli 2020stedenbouwkundige toelichtingOlympiakwartier Oost
29 juli 2020vooroverlegSpoorbaan pad, fietsbruggen langs spoor over Hoge -en Lage Vaart
26 augustus 2020vooroverlegStichting AAP
9 september 2020vooroverlegHoogspanningsmasten
9 september 2020vooroverlegSpoorbaan pad, fietsbruggen langs spoor over Hoge -en Lage Vaart
23 september 2020vooroverlegAppartementengebouw Zomerspelenplein
23 september 2020vooroverlegLogistiek bedrijfsverzamelgebouw Stichtse kant
7 oktober 2020vooroverlegWisselweg 1-31
7 oktober 2020vooroverlegHerinrichting Havenkom
21 oktober 2020vooroverlegTransformatie naar woningen Marktgracht 54
4 november 2020vooroverlegGrote Markt 6-8-10
4 november 2020vooroverlegRenovatie woningen/winkels Schoolstraat
2 december 2020vooroverlegTransformatie naar woningen Kerkgracht 56
16 december 2020erfgoedbeleidselectie erfgoedinventarisatie
16 december 2020vooroverlegRandstad 20_25
Illustratie Almere skyline
Jouw mening