Soorten subsidies

Bij de gemeente Almere kun je subsidie aanvragen op het gebied van onder andere:

  • kunst en cultuur;
  • jeugd en onderwijs;
  • het sociaal domein;
  • sport;
  • duurzaamheid.

Lees meer over het aanvraagproces, de subsidievoorwaarden (inclusief het subsidiebudget) en de behandeling van aanvragen

Speciale regelingen

Voor een aantal subsidies gelden speciale afspraken voor het aanvragen en verantwoorden. Meer daarover lees je via de blokken hieronder.

Subsidie Nationaal Programma Onderwijs Almere

Voor 2022 hebben we een subsidieplafond van € 1.500.000 ingesteld voor de ‘Subsidie Nationaal Programma Onderwijs Almere’. De verdeelsleutel van de aanvragen voor de subsidie is 'Wie het eerst komt, die het eerst maalt'. We gaan hierbij uit van het moment dat een volledig ingediende aanvraag door ons is ontvangen. De regels voor deze subsidie staan op de pagina Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Almere.

Financiële ondersteuning voor (buurt)ontmoeting

De gemeente heeft structureel geld gereserveerd voor het financieel ondersteunen van (buurt)ontmoetingsplekken en ontmoetingsactiviteiten. Hiermee maken we meer laagdrempelige vormen van ontmoeting mogelijk. Deze ondersteuning is voor (buurt)ontmoetingsplekken die vrijwel het gehele jaar beschikbaar zijn en/of voor ontmoetingsactiviteiten die vrijwel het hele jaar door zijn plaatsvinden.

Hier lees je hoe je financiële ondersteuning kunt aanvragen en aan welke regels je moet voldoen.  
 
Wil je een financiële bijdrage vragen voor een eenmalige activiteit in jouw buurt? Dan kun je mogelijk gebruik maken van het wijkbudget. 

Aanvragen financiële bijdrage

Met ingang van het subsidiejaar 2023 zijn er twee routes om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage aan jouw (buurt)ontmoetingsplek en/of ontmoetingsactiviteiten. Welke route voor jou van toepassing is, hangt af van de manier waarop je georganiseerd bent.  

1. Je bent georganiseerd in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting of vereniging 

Vraag subsidie aan via een subsidieregeling. Gebruik het aanvraagformulier ‘Subsidie buurtontmoetingsplekken en -activiteiten’. De regels die van toepassing zijn op jouw aanvraag vind je in de Nadere regels (buurt)ontmoetingsplekken en activiteiten.     

2. Je bent niet georganiseerd in een rechtspersoon 

Neem contact op met de gebiedssecretaris bij het gebiedskantoor in jouw stadsdeel. Hij of zij kan je informeren hoe de financiële bijdrage vorm kan krijgen.

Peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie

De Nadere regels subsidie Voorschoolse educatie Almere 2023-2026 zijn op 4 oktober 2022  bekendgemaakt. Ze staan onder de rubriek Subsidievoorwaarden.

Aanvraagprocedure

Stuur de volgende stukken om de subsidie aan te vragen:

Zorg ervoor dat de aanvraag compleet is en alle benodigde gegevens bevat, want alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Aanvraagtermijn

Voor 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar moet jouw aanvraag door ons zijn ontvangen.

Rapportage

Combinatiefuncties

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat er dichter bij huis en door meer doelgroepen bewogen wordt. Daarom neemt de gemeente sinds 2009 deel aan de landelijke stimuleringsregeling Combinatiefuncties. Deze regeling is een structurele regeling van het Rijk.

De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben als belangrijkste doel inwoners van Almere op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het sport- en cultuuraanbod in de stad. De buurtsportcoaches zetten zich in voor alle inwoners, zijn de spin in het web, verbinden partijen met elkaar, hebben intensief contact met de combinatiefunctionarissen en zijn verantwoordelijk voor de programmering van verschillende activiteiten in de wijk. Daarnaast zoeken de buurtsportcoaches naar mogelijkheden om met sport een bijdrage te leveren aan (maatschappelijke) vraagstukken die er in een specifiek gebied leven.

Per 1 januari 2017 zijn de 'combinatiefunctionarissen Sport' ondergebracht bij De Schoor. De combinatiefunctionarissen werken voor één specifiek sportcluster en stemmen hun werkzaamheden af met de Almeerse sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Er zijn ook combinatiefunctionarissen actief voor diverse culturele organisaties en middelbare scholen.

Buurtsportcoaches hebben het doel om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt, talenten te ontwikkelen en ontmoeting te stimuleren. Zij zijn een belangrijke schakel in de uitvoering van het Almeerse sport- en beweegbeleid. De buurtsportcoaches organiseren activiteiten, projecten en evenementen voor en met de inwoners van de stad. Zij zorgen voor verbinding.

De inzet van de buurtsportcoaches wordt anders. Dit komt voort uit verschillende verschuivingen in onze sport- en beweeglandschap, namelijk de nieuwe brede SPUK-regeling vanuit het Rijk en de nieuwe 'Sportvisie Almere: Sportstad vol betekenis’. Deze twee ontwikkelingen waren een logisch moment om de hele opdracht, zowel inhoudelijk als vorm, te evalueren en te herijken.

Na een zorgvuldig proces met externe en interne partners hebben wij besloten de aanbesteding combinatiefunctionarissen sport per 1 januari 2023 niet meer te verlengen. Vanaf 1 januari 2023 werken wij met buurtsportteams. Om onze subsidie partners de gelegenheid te geven om hun verplichtingen af te bouwen, wordt 2023 een tussenjaar, zodat iedere betrokken subsidierelatie de gelegenheid krijgt om hun verplichtingen af te bouwen. Wij kunnen ons op deze manier ook goed voorbereiden op het aanbestedingsproces.

De uitvoering van de opdracht buurtsportteams wordt in 2023 dus voortgezet door de huidige partners subsidierelaties Stichting De Schoor, Sciandri en Talent in Opleiding.

Uit onderzoek is gebleken dat een subsidie niet meer past bij de nieuwe opzet. Vanaf 1 januari 2024 zetten wij deze opdracht weg via een inkoopovereenkomst. Geïnteresseerde partijen kunnen zich in het voorjaar van 2023 inschrijven voor deze opdracht. We streven ernaar om voor de zomervakantie deze procedure af te ronden.

Benieuwd wie er bij jou in de buurt actief is in het buurtsportteam? Bekijk dan de website van het Sportbedrijf.    

Uiterlijk 1 mei 2023 dien je de eindverslagen van 2022 aan te leveren. En uiterlijk 1 mei 2024 dien je de eindverslagen van 2023 aan te leveren.

Duurzaamheidssubsidies en leningen

Een lagere energierekening en toch een comfortabel huis? Dat kan door te isoleren en door zelf duurzaam energie op te wekken, zoals bijvoorbeeld met zonnepanelen. Maar het zijn vaak heel kostbare ingrepen. Wist je dat er allerlei subsidies, duurzaamheidsleningen en andere regelingen zijn voor ondernemers én woningeigenaren?

Meer informatie op groenengezond.almere.nl

Wijkbudget

Heb je een idee waardoor buurtbewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, jouw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of heb je een idee om iets voor een ander te betekenen? Dit soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget.

Elders op deze website lees je meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Subsidiezoeksysteem voor niet-gemeentelijke subsidies

In het Subsidieportaal voor niet-gemeentelijk subsidies staan subsidies van bijvoorbeeld de Europese Unie, de Rijksoverheid, de provincie Flevoland en private fondsen. Dit zijn dus geen subsidies van de gemeente Almere. Door trefwoorden in te voeren kun je snel subsidiefondsen vinden die jou misschien verder kunnen helpen. Wij huren dit subsidiezoeksysteem van Vind Subsidies.