Skip to content

Subsidies

U kunt subsidie aanvragen op het gebied van:

 • Sport
 • Cultuur
 • Sociaal domein (zie ook de almerekracht.almere.nl)
 • Onderwijs
 • Peuterwerk/voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Veiligheid
 • Energieverduurzaming

Meer informatie over het aanvragen vindt u onder Subsidie aanvragen. De gemeente verstrekt subsidies onder bepaalde voorwaarden.

Openbaar subsidieregister

Het subsidieregister is een openbaar register van aanvragen die de gemeente heeft ontvangen. In dit register staat welk besluit is genomen en hoeveel subsidie is verstrekt. Wij actualiseren het overzicht maandelijks.  

U vindt in het openbaar subsidieregister de volgende informatie:

 • Jaar: het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
 • Aanvrager: de organisatie of persoon die een subsidie heeft aangevraagd.
 • Projectomschrijving: de activiteit(en) waarvoor de subsidie is gevraagd.
 • Omschrijving status: welke beslissing is genomen.
 • Bedrag verleende subsidie: het bedrag dat op basis van de aanvraag is verleend. Dit bedrag wordt definitief wanneer de subsidieontvanger verantwoording heeft afgelegd over de besteding van de subsidie.
 • Bedrag vastgestelde subsidie: het bedrag dat definitief is vastgesteld. 

Publiek verantwoorden

We vragen meer en meer aan subsidieaanvragers – de Almeerse organisaties en instellingen – te vertellen wat ze hebben gedaan met de verkregen subsidies en wat de effecten ervan waren. Het verantwoording afleggen over het eigen functioneren of presteren noemen we ook wel horizontaal publiek verantwoorden. Meer daarover is elders op deze website te vinden. 

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Subsidies algemeen
Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen bij het subsidiebureau?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn, onderwijs en VVE. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten

 • gericht zijn op de gemeente Almere en haar inwoners;
 • voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Almere 2011 en indien van toepassing de nadere regels;
 • passen binnen het gemeentelijk beleid
 • passen binnen het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen).

Weet u niet zeker of u uw activiteit aan de bovenstaande criteria voldoet, neem dan contact op met het subsidiebureau via 14 036 of info@almere.nl.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing bij het aanvragen van subsidie?

Subsidieaanvragen vallen onder de Algemene Subsidieverordening Almere, 2011. Voor een aantal beleidsvelden (zoals sport en cultuur) gelden nog specifieke voorwaarden die opgenomen zijn in zg. ‘nadere regels’. Meer informatie bij Subsidievoorwaarden.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U kunt subsidie aanvragen via een algemeen subsidieaanvraagformulier. U kunt zelf het subsidiejaar invullen.  Het ingevulde formulier voorziet u van originele handtekeningen en de noodzakelijke bijlagen. Welke bijlagen dat zijn leest u in het aanvraagformulier.

Het formulier kunt u sturen naar de gemeente Almere, t.a.v. het Subsidiebureau DMO.

Wanneer hoor ik iets over mijn subsidieaanvraag?

Elke subsidieaanvrager ontvangt na het indienen van zijn aanvraag een ontvangstbevestiging met een kenmerk. Met dit kenmerk kunt u informeren bij het Subsidiebureau via 14036 of info@almere.nl.

Beslistermijn

Jaarlijkse subsidie: Als de aanvraag compleet en op tijd is ontvangen, dan ontvangt u vòòr 1 januari van het subsidiejaar een besluit. Als de activiteiten gerelateerd zijn aan een schooljaar dan ontvangt u vòòr 1 juli van het schooljaar een besluit.

Eenmalige subsidie: Als de aanvraag compleet en op tijd is ontvangen dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit. Is de aanvraag te vroeg verzonden, dan blijft de aanvraag liggen totdat de termijn van 26 weken gaat gelden die voor de datum van de activiteit ligt. Pas dan start de 8 weken
beslistermijn.

Wanneer kan ik een subsidie aanvragen?

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. Er zijn twee soorten subsidies en zijn afhankelijk van de duur van de activiteit.

Jaarlijkse subsidie

Dit is een subsidie die voor een jaar wordt verstrekt, danwel wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten die (nagenoeg) een geheel jaar plaatsvinden. De indieningstermijn ligt vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Voor aanvragen 2013 betekent dit uiterlijk 30 september 2012. Als de activiteiten een schooljaar betreft dan moeten wij de aanvraag voor 1 april ontvangen.

Eenmalige subsidie

Dit is een subsidie voor een activiteit die kortlopend is. Ook al vraagt u elk jaar een subsidie aan voor een kortlopende activiteit, dan spreken wij nog steeds over een eenmalige subsidie. Eenmalige subsidies kunnen het hele jaar worden aangevraagd zolang het beschikbare budget niet is overschreden. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie ligt tussen 26 weken en niet later dan 8 weken vòòr aanvang van de activiteit in.

Aanvragen die te laat zijn ontvangen kunnen wij NIET in behandeling nemen, tenzij er argumenten zijn van zeer gewichtige omstandigheden.

Kan ik naast subsidies van de gemeente Almere ook zoeken naar subsidies van andere subsidieverstrekkers?

Ja, dat kan. De gemeente Almere biedt inwoners, stichtingen en verenigingen een klantvriendelijk subsidiezoeksysteem aan. In dit systeem zijn niet-gemeentelijke subsidieregelingen op een overzichtelijke wijze weergegeven: https://isv.vindsubsidies.nl/almere

Naar boven

Wat vindt u van onze website?