Soorten subsidies

Bij de gemeente Almere kun je subsidie aanvragen op het gebied van onder andere:

  • kunst en cultuur;
  • jeugd en onderwijs;
  • het sociaal domein;
  • sport;
  • duurzaamheid.

Lees meer over het aanvraagproces, de subsidievoorwaarden (inclusief het subsidiebudget) en de behandeling van aanvragen

Speciale regelingen

Voor een aantal subsidies gelden speciale afspraken voor het aanvragen en verantwoorden. Meer daarover lees je via de blokken hieronder.

Subsidie Nationaal Programma Onderwijs Almere

Voor het jaar 2022 heeft de gemeente Almere een subsidieplafond van € 1.500.000,- ingesteld voor de ‘Subsidie Nationaal Programma Onderwijs Almere’. De verdeelsleutel  van  de aanvragen voor de subsidie is  “Wie  het  eerst  komt,  die  het eerst maalt”. We gaan hierbij uit van het  moment  dat een volledig  ingediende aanvraag door ons is ontvangen. De regels die voor deze subsidie gelden, vindt u op de pagina Nadere  regels  subsidie  Nationaal  Programma  Onderwijs  Almere.

Van Groot naar Beter 2019 - 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere heeft de subsidieregeling van Groot naar Beter 2019-2022 vastgesteld. Deze regeling is bedoeld om kleine huishoudens met tenminste een huurder van 55 jaar en ouder in een grote huurwoning te stimuleren om een meer passende woning te betrekken en zo eengezinswoningen vrij te maken voor starters en gezinnen. Hierover zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en de huurdersvereniging. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dien je aan alle voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn in de Nadere regels van Groot naar Beter 2019-2022 (pdf, 0,329) opgenomen en op de websites van de woningcorporaties de Alliantie, GoedeStede, Ymere en Woningnet vind je ook informatie over deze regeling. Het aanvraagformulier (word, 0,462) voor subsidie van € 1.250,00 per aanvraag voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten binnen de regeling Van Groot naar Beter 2019-2022 dien je volledig ingevuld en ondertekend in te dienen nadat het huurcontract van de nieuwe woning is ondertekend. Voor het jaar 2019 is er een budget van € 37.500,00 beschikbaar (30 verhuizingen). Voor 2020 tot en met 2022 is er jaarlijks € 75.000,00 beschikbaar.

Peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie

De Nadere Regels subsidie Voorscholen voor 2020 - 2022 zijn op 15 november 2019 bekendgemaakt. Deze Nadere Regels staan onder rubriek Subsidievoorwaarden.

Aanvraagprocedure is als volgt:

De volgende stukken dien je te sturen om de subsidie aan te vragen:

Zorg er s.v.p. voor dat de aanvraag compleet is en alle benodigde gegevens bevat, want alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Aanvraagtermijn

Subsidiejaar 2021 en 2022 - Uiterlijk 1 oktober van het subsidiejaar moet jouw aanvraag door ons zijn ontvangen.

Rapportage

Combinatiefuncties

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat er dichter bij huis en door meer doelgroepen bewogen wordt. Daarom neemt de gemeente sinds 2009 deel aan de landelijke stimuleringsregeling Combinatiefuncties. Deze regeling is een structurele regeling van het Rijk.

De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben als belangrijkste doel inwoners van Almere op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het sport- en cultuuraanbod in de stad. De buurtsportcoaches zetten zich in voor alle inwoners, zijn de spin in het web, verbinden partijen met elkaar, hebben intensief contact met de combinatiefunctionarissen en zijn verantwoordelijk voor de programmering van verschillende activiteiten in de wijk. Daarnaast zoeken de buurtsportcoaches naar mogelijkheden om met sport een bijdrage te leveren aan (maatschappelijke) vraagstukken die er in een specifiek gebied leven.

Per 1 januari 2017 zijn de 'combinatiefunctionarissen Sport' ondergebracht bij De Schoor. De combinatiefunctionarissen werken voor één specifiek sportcluster en stemmen hun werkzaamheden af met de Almeerse sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Er zijn ook combinatiefunctionarissen actief voor diverse culturele organisaties en middelbare scholen.

Voor de eindverantwoording 2019 kun je gebruik maken van het format eindrapportage combinatiefunctionaris 2019 (word, 0,087 Mb). Uiterlijk 1 mei 2020 dien je de eindrapportage aan te leveren.

Stimuleringsleningen Energiefonds Almere

In het kader van het programma Energie Werkt! heeft de gemeenteraad het Energiefonds Almere ingesteld. Deze lening is vooralsnog uitgeput voor individuele huishoudens. In 2020 komen alleen bedrijven, schoolbesturen, non-profitorganisaties, particuliere verhuurders, verenigingen van eigenaren (> tien leden) en energiecoöperaties in aanmerking voor een lening. Deze stimuleringsleningen zijn bedoeld voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie (dubbel glas, zonnepanelen, vloer- en dakisolatie). Er geldt een aantrekkelijke lage rente. Zie voor meer informatie over de voorwaarden de verordening stimuleringsleningen, 1e wijzigingsverordenin9 (pdf, 0,252 Mb) en de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid

Ben je ondernemer in Almere met een nieuw initiatief op het gebied van circulaire economie? Heb je echter financiële tegemoetkoming nodig om dit van de grond te krijgen? Dan is een aanvraag bij het Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid wellicht iets voor jouw bedrijf. Ondernemers in Almere kunnen in 2021 gebruik maken van cofinanciering voor innovaties.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt bedrijven in de stad die de bedrijfsvoering willen verduurzamen of innovatieve, circulaire initiatieven willen starten. Dat doen we via cofinanciering voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling, certificering of vergunningsaanvragen.

"Het Stimuleringsfonds is onderdeel van het programma Almere 2.0 waarbij de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan het nog betere groeien van de stad zoals bijvoorbeeld op het gebied  van duurzaamheid."

Wijkbudget en samen-sterk-budget

Heb je een idee waardoor buurtbewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, jouw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of heb je een idee om iets voor een ander te betekenen? Dit soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget of samen-sterk-budget.

Elders op deze website lees je meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Niet-gemeentelijke subsidies

Kom je niet in aanmerking voor subsidie van de gemeente? Misschien is er buiten de gemeente een organisatie of fonds dat jou verder kan helpen. Bekijk de mogelijkheden via het zoeksysteem met niet-gemeentelijke subsidies.