Skip to content

Gemeentelijk beleid

Deze pagina geeft informatie over het beleidskader van de gemeente Almere en geeft toegang tot overzichten van vastgestelde beleidsdocumenten.

Beleidskader en Beleidsnota's

Het Coalitieakkoord en de Programmabegroting vormen samen de algemene basis van het huidige beleid van de gemeente Almere.

Ook de Almere Principles vormen een algemene onderlegger.

Voor de verdere uitwerking is het beleid onderverdeeld in rubrieken. Deze staan hiernaast. De rubrieken komen overeen met de programma's/hoofdstukken van de Programmabegroting en hangen voor een deel samen met de portefeuilleverdeling

Onder de rubrieken worden de betreffende beleidsnota’s genoemd. Tezamen met verordeningen, bestemmingplannen en overige bestuurlijke documenten en besluitvorming vormen deze het geldende beleid. Zij geven richting aan de uitwerking en uitvoering van de begroting. 

Verordeningen en beleidsregels

Verordeningen (nadere regels en beleidsregels hierop) zijn lokale regels. In juridische termen gaat het om rechtsregels. Dit zijn algemeen verbindende voorschriften waar de burger of het bestuursorgaan zich aan moet houden. Beleidsregels beschrijven wat de burger mag verwachten van de overheid en hoe het bestuur van een bevoegdheid gebruik zal maken. De lokale regelgeving is te raadplegen via http://www.overheid.nl.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen vormen een bijzondere categorie en kunnen via deze link worden gevonden.

Gemeentelijk beleid ter inzage

Op dit moment ter inzage:

Overige bestuurlijke documenten en besluitvorming

Overige bestuurlijke documenten betreffende besluitvorming door college en raad is te vinden op Raads Informatie Systeem. Mededelingen en bekendmakingen (van bijv. besluiten van college en raad) die de gemeente wil of moet publiceren, zijn te raadplegen via https://officielebekendmakingen.nl.

Wat vindt u van onze website?