Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Bijbehorende bouwwerken Oosterwold

In Oosterwold mogen er uiteraard ook bijbehorende bouwwerken bij de woning worden gebouwd. Maar welke regels gelden er precies? Wanneer is een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij en wanneer moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden?

Bestemmingsplan vs. Bijlage II Bor 

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is voor bijbehorende bouwwerken de volgende bepaling opgenomen:

Art. 13.12.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan binnen het roodkavel.

Art. 13.12.2 Vergunningvrije bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de regels voor vergunningvrij bouwen op basis van het Besluit omgevingsrecht, met dien verstande dat als erf bij een hoofdgebouw als bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, het roodkavel wordt verstaan.

Daarnaast geldt voor heel Oosterwold een FAR van 0,5, wat inhoud dat maximaal 50% van het roodkavel bebouwd mag worden.

Uit deze regels volgt dat bijbehorende bouwwerken alleen op het roodkavel mogen worden geplaatst en dat onder erf, het roodkavel moet worden volstaan.

Bijlage II Besluit omgevingsrecht

In Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn de volgende relevante artikelen van toepassing om te kunnen beoordelen of een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij geplaatst kan worden.

Artikel 1 Inleidende bepalingen
Achtererfgebied: erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

Bebouwingsgebied: achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw;

Bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

Erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

Hoofdgebouw: gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

Uit bovenstaande begripsomschrijvingen volgt dat er alleen vergunningvrij gebouwd kan worden in het bebouwingsgebied. Dit bebouwingsgebied ligt achter de woning en betreft alleen het gedeelte van het roodkavel achter de woning. Hoeveel er bebouwd mag worden hangt af van de grootte van het bebouwingsgebied en de al gerealiseerde bijbehorende bouwwerken. In de berekening moeten namelijk alle vergunningvrije en vergunningplichtige bijbehorende bouwwerken bij elkaar opgeteld worden.

Wanneer je kiest voor een bijbehorend bouwwerk op het roodkavel voor de woning te plaatsen, dan is dit nog steeds mogelijk, echter niet vergunningvrij. Je moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. Deze omgevingsvergunning wordt o.a. getoetst aan het bestemmingsplan, waarbij dus ook de FAR beoordeeld moet worden. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening