Gronduitgifte

Op deze pagina publiceert de gemeente Almere het voornemen tot het sluiten van overeenkomsten betreffende de uitgifte van gemeentegrond of gemeentelijk vastgoed. Gemeente Almere komt hiermee tegemoet aan de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam -arrest van 26 november 2021.

Hiermee biedt de gemeente eenieder de gelegenheid om kennis te nemen van het voornemen tot het aangaan van de overeenkomsten en de motivatie die daaraan ten grondslag ligt.

De gemeente hanteert hierbij per publicatie een vervaltermijn voor partijen om gemotiveerd aan de gemeente kenbaar te maken, dat zij in de gelegenheid gesteld willen worden om mee te dingen als gegadigde voor de positie van contractant van de gemeente voor de betreffende grondpositie of vastgoedobject.

Deze mogelijkheid vervalt na verloop van de vervaltermijn, waarna de gemeente over zal gaan tot het sluiten van de voorgenomen overeenkomst.

Een verzoek tot mededinging dient binnen de in de betreffende publicatie aangegeven vervaltermijn, voorzien van een deugdelijke motivering ingediend te worden per email op het emailadres als vermeld in de publicatie. 

Voor nadere informatie, vragen over een publicatie en vragen over beschikbare grond en vastgoed kan contact worden opgenomen met de afdeling Gebiedsontwikkeling: Uitgiftegebiedsontwikkelingverberg dit@almere.nl.