Almere Stad

Almere Stad West en Almere Stad Oost zijn onderdeel van Almere Stad en zijn verdeeld in wijken. In Stad West liggen de Noorderplassen, Muziekwijk, Stedenwijk, Staatsliedenwijk, Literatuurwijk en Kruidenwijk. In Stad Oost liggen Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk en Waterwijk.

Bijeenkomst Lidl goed bezocht

De eerste buurtinformatieavond over de plannen van de Lidl werd goed bezocht. Ruim 35 bezoekers lieten zich informeren door de gemeente en Metropool Vastgoedontwikkeling.

Woningen

De plannen werden toegelicht met ontwerpbeelden. De Lidl wil haar bestaande supermarkt aan het Saffraanplein verplaatsen naar de locatie Oreganoweg/Wisselweg. Daar wil de Lidl een moderne, grotere winkel openen. De gemeente ziet bij dit plan ook kansen om woningen toe te voegen.

Op de locatie Oreganoweg/Wisselweg worden twee bouwblokken ontwikkeld. De bouwblokken zijn in ‘getrapte vorm’ gedacht, met in de bocht van de Spoordreef de grootste bouwhoogte van acht bouwlagen. De kleinste bouwhoogte is vier bouwlagen en komt aan de straat tussen bouwblokken. Aan de kant van de watergang is ruimte voor een accent van vijf bouwlagen.

Het eerste bouwblok is bestemd voor de Lidl-supermarkt, met daarboven ongeveer 75 grotere appartementen en onder de winkel een parkeergarage voor bewoners. Dit bouwblok wordt ontwikkeld door Metropool Vastgoedontwikkeling.

Het Bouwblok 2 biedt mogelijkheid voor een appartementencomplex met ruimte voor ongeveer 60 á 65 woningen en parkeergelegenheid voor bewoners-parkeren binnenin het bouwblok. 

Parkeren

Voor de supermarkt zijn 129 parkeerplaatsen ingerekend. Dit is het aantal parkeerplaatsen dat op piekmomenten nodig is. Het overgrote deel van de supermarktbezoekers zal vanaf de Oreganoweg komen en dan één van de parkeerterreinen oprijden. Ook via de Wisselweg kunnen bezoekers de parkeerplaats oprijden.

Vervolg

Op basis van de huidige plannen  wordt een compact ‘Ontwikkelingsplan’ gemaakt. Dit plan wordt voor de zomer van 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Hierna kan in de 2e helft van 2023 een wijziging bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Dit is nodig om de ontwikkelingen mogelijk te maken.  De start van de bouw van de supermarkt en woningen is dan op z’n vroegst begin 2025. De winkelopening is dan in 2027. 

Transformatie Saffraanplein

De Lidl zal de huidige locatie aan het Saffraanplein transformeren. Hier komen waarschijnlijk appartementen. Hierover is in september 2021 een eerste gesprek met omwonenden en belangstellenden uit de directe omgeving geweest.

Ontwikkeling woningen Boomgaardweg

Gemeente Almere en woningcorporaties de Alliantie en GoedeStede werken samen aan de ontwikkeling van 72 sociale huurwoningen. Het gaat om woningen voor starters en jongeren in twee appartement-gebouwen vlakbij de Boomgaardweg. Op beide locaties komen 21 studio’s en 15 tweekamerappartementen. De 21 studio’s worden in een goede mix toegewezen aan jongeren met een hulpvraag (thuisloze jongeren) en jongeren zonder hulpvraag. De 15 tweekamer appartementen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt.

Bewonersavond 17 januari 2023

Op dinsdag 17 januari was er een informatiebijeenkomst over de woningbouwplannen aan de Boomgaardweg. Tijdens deze avond zijn omwonenden bijgepraat over de stappen die afgelopen jaar zijn gezet. Ook zijn ze in gesprek gegaan over het plan, de aandachtspunten en de zorgen die eerder zijn uitgesproken.

Samenvatting 17 januari 2023

Tijdens de presentatie en informatiemarkt op 17 januari kwamen diverse vragen, opmerkingen en suggesties naar voren die hieronder kort worden samengevat. Het hele verslag en de presentatie kun je opvragen via info@almere.nl, onder vermelding van ‘verslag project Boomgaardweg’.

Parkeren en verkeer

Parkeren in de wijk wordt als een probleem ervaren, omdat iedereen gratis kan parkeren in de wijk. Dit zorgt voor een toename aan auto’s (voornamelijk overdag) van dagjesmensen, maar ook mensen die werken in het centrum van Almere. Er staan regelmatig auto’s in het gras of op de stoep geparkeerd. Bovendien hebben veel bewoners twee auto’s en in sommige gevallen een bedrijfsbusje erbij. In de ochtend ervaren omwonenden verkeersdrukte door de busjes die jongeren bij de scholen afzetten en niet op de parkeerplaatsen kunnen staan. Ze staan daarom op de weg stil; dit zorgt voor verkeersopstoppingen. Omwonenden zijn benieuwd of er in de plannen rekening wordt gehouden met de huidige verkeers- en parkeerdrukte. Er loopt momenteel een onderzoek naar de parkeerdruk in de wijk.

Sociale onveiligheid en verlichting

Omwonenden geven aan dat sommige delen van de omgeving als onveilig worden ervaren, met name als het donker is. Er is behoefte aan extra verlichting op straat. Het is belangrijk om te blijven melden bij politie via 0900 8844 of bij de gemeente via het meldingenformulier op almere.nl, zodat we gericht toezicht kunnen inzetten.

Overlast (geluid en vuil)

Er is overlast door jongeren die rond de school hangen en vuil achter laten. Daarnaast ervaren omwonenden geluidsoverlast door ambulances die overdag en ’s nachts door de wijk rijden. Omwonenden zijn benieuwd of er balkons komen in verband met geluidsoverlast. Ook willen ze weten of de gebouwen een eigen vuilcontainer/oplossing krijgen.

Mix van nieuwe bewoners en toezicht

Er zijn veel vragen over de mix van starters en jongeren met een hulpvraag. Omwonenden zijn vooral benieuwd naar wat de verdeling is en of deze mix gegarandeerd is. Daarnaast willen ze weten wat er gebeurt als de nieuwe bewoners overlast veroorzaken: is er begeleiding en wat is er in het contract opgenomen? Ook is er behoefte aan een centraal contactpersoon om overlast te melden en een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe bewoners.

Vervolg/afspraken

  • Na de zomer komen gemeente en corporaties terug met het conceptontwerp van de woongebouwen en concept-inrichtingsplan.
  • We brengen je via de projectpagina op de hoogte van wijziging van de bestemming (van maatschappelijk naar wonen). 
  • We gaan uitzoeken wat er gebeurt met de doodlopende weg bij de seniorenflats.  
  • Zorgpunten van aanwezigen zoals genoemd in dit verslag worden gedeeld met de gemeenteraad.
  • Zodra omwonenden kunnen meedenken over het vervolg ontvangen zij daarvoor een uitnodiging.

Proces

In februari 2022 heeft de gemeenteraad de projectopdracht vastgesteld voor de bouw van sociale huurwoningen voor (thuisloze) jongeren en starters. Het gaat om twee locaties aan de Boomgaardweg.
Tijdens de informatieavond in november 2021 en bij de raadsbehandeling van de projectopdracht in februari 2022 zijn er verschillende vragen gesteld. Ook waren er zorgen over de woningbouwplannen. Er is toen ook een petitie aangeboden, waarin verzocht werd de woningbouwontwikkeling stop te zetten.
De gemeenteraad heeft de zorgen afgewogen en daarna besloten de plannen verder uit te laten werken. Bij de uitwerking van de kaders van het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de aandachtspunten en zorgen van de buurt.

Ontwerpen

Het ontwikkelingsplan wordt in maart/april 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Mocht de gemeenteraad het ontwikkelingsplan vaststellen dan gaan de corporaties en de ontwikkelaar verder met het ontwerp van de gebouwen. De gemeente gaat dan de inrichting en aansluiting op de openbare ruimte ontwerpen. We verwachten na de zomer van 2023 nog een keer bij omwonenden terug te komen met de conceptontwerpen.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen, opmerkingen of wil je een mondelinge toelichting, neem gerust contact op. Stuur hiervoor een e-mail naar info@almere.nl. Geef het mailtje als onderwerp: Boomgaardweg.