Direct naar paginainhoud
menu

Evenementenvergunning

Maatregelen corona

Vanaf 1 juli 2020 is het weer mogelijk om evenementen te organiseren. U kunt ook weer een evenement aanmelden bij Almere City Marketing en daarna bij de gemeente een vergunning aanvragen. Er geldt geen maximum aantal mensen als de volgende regels worden nageleefd:

 • mensen moeten zitten op een vaste zitplaats
 • er moet vooraf gereserveerd worden
 • er moet een gezondheidscheck gedaan worden.
 • Als er bij een evenement sprake is van doorstroming van mensen en beperkt onderling contact, zoals een kermis of braderie, geldt ook geen maximumaantal.

Is het niet mogelijk om te reserveren, te zitten of om een gezondheidscheck te doen, dan geldt een maximumaantal van 100 mensen met een vaste zitplaats binnen en 250 mensen tegelijkertijd buiten.

1,5 meter afstand

Verder is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Uitzonderingen hierop zijn mensen die tot hetzelfde huishouden behoren, kinderen t/m 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en jongeren t/m 17 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen) en hulpbehoevenden.

Wilt u een evenement organiseren voor publiek, bijvoorbeeld een sportwedstrijd, popconcert of braderie? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Is het een klein evenement, dan is het vergunningvrij of moet u een melding doen bij de gemeente.

De gemeente Almere beoordeeld vooraf of het evenement kan plaatsvinden. De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving kijkt bijvoorbeeld of de hulpdiensten voldoende ruimte hebben om snel hulp te kunnen verlenen, of de plek geschikt is en of de overlast voor anderen niet te groot is. Waar nodig vragen we advies aan brandweer of politie. Zo blijft Almere veilig voor iedereen.

Vergunningsvrij, melding of vergunning

Vergunningsvrij

Kleine evenementen zijn vergunningsvrij. U hebt dan geen vergunning nodig én hoeft geen melding te doen. Dit kan als uw evenement aan deze eisen voldoet en niet in het stadscentrum of het Almeerderstrand plaatsvindt.

Geen vergunning en melding is vereist voor de volgende vier categorieën evenementen:

1. Algemeen;

 • Het een eendaags evenement in de openlucht betreft
 • Er sprake is van een organisator/organisatoren
 • Het aantal bezoekers op enig moment niet meer bedraagt dan 100 personen
 • Het een evenement betreft dat plaatsvindt tussen 9.00-23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00-23.00 uur
 • Het evenement niet plaatsvindt op de door de burgemeester aangewezen stadscentra dan wel locaties van evenemententerreinen. Klik hier voor de aangewezen locaties.
 • Het evenement niet plaatsvindt op een rijbaan van een doorgaande weg of hoofdvaarroute van openbaar water of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpdiensten
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlak minder dan 25 m2 per object, voor zover het plaatsen van deze objecten zich niet verzet tegen de in artikel 1:8 genoemde belangen
 • Het maximale toelaatbare geluidsniveau van 70dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden
 • Er geen conflicterende samenloop is met andere evenementen waarvoor een vergunning is verleend, weg opbrekingen en/of hoofdroutes van hulpdiensten
 • Wordt voldaan aan nadere regels als bedoeld in artikel 2:10 lid 7 uit de APV

2. Wandel- fiets- of skeelertochten
Een- of meerdaagse wandel- fiets- of skeelertochten op de openbare weg, waarbij:

 • op enig moment niet meer dan 500 deelnemers zijn
 • geen wegen afgesloten worden
 • het verkeer wordt geregeld door de daartoe bevoegde evenementenverkeersregelaars, en
 • er geen sprake is van een wedstrijdelement

3. Kleine evenementen op schoolpleinen
Een- of meerdaagse evenementen op schoolpleinen waarbij:

 • het maximum aantal deelnemers/bezoekers wat gelijktijdig aanwezig is minder dan 150 personen bedraagt
 • het evenement wordt georganiseerd door de directe naastgelegen school
 • in geval van sponsorlopen geen wegen afgesloten worden en het verkeer wordt geregeld door daartoe bevoegde verkeersregelaars' en
 • het gemiddeld geluidsnivea (LAeq) veroorzaakt door muziekgeluid of andere geluidsbronnen invallend op de gevel van de meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemming niet meer dan 70dB(A)/85dB(C) bedraagt en waarbij de geluidsbelasting na 23.00 uur overeenkomstig de normen uit het Activiteitenbesluit is.

4. Open dagen etc.
Open dagen, openingen, jubilea etc. bij bedrijven/instellingen waarbij:

 • de activiteiten plaatsvinden op eigen terrein of in het eigen gebouw en er geen activiteiten op de openbare weg plaatsvinden,
 • het parkeren in zijn geheel plaatsvindt op eigen terrein, of anderszins maatregelen zijn getroffen om parkeeroverlast vanwege het evenement te voorkomen,
 • niet meer dan 150 bezoekers gelijktijdig in een tent(en) of op een buitenterrein aanwezig zijn of indien het evenement plaatsvindt in een gebouw en het maximum aantal toegestane personen uit de gebruiksmelding brandveiligheid gebruik niet wordt overschreden,
 • het gemiddeld geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door muziekgeluid of andere geluidsbronnen invallend op de gevel van de meest nabij gelegen geluidsvoelige bestemming niet meer bedraagt dan 70 dB(A)/85 dB(C) bedraagt en waarbij de geluidbelasting na 23.00 uur overeenkomstig de normen uit het Activiteitenbesluit is,
 • indien sprake is van plaatsing van tent(en), podia of tribunes de organisator zorgdraagt voor het veilig plaatsen en veilig gebruik daarvan.

De aanmeldingsprocedure geldt ook niet voor indoor sportevenementen; deze kunnen zich melden bij het Sportbedrijf Almere

Melding

Voor kleine, eenvoudige buitenevenementen die in de stadscentra of op door de gemeente aangewezen evenemententerreinen plaatsvinden, doet u een melding. U hebt dan geen vergunning nodig.

Een melding is vereist voor eendaagse evenementen indien:

 • Het een evenement in de open lucht betreft
 • Er sprake is van een organisator/organisatoren
 • Het aantal bezoekers op enig moment niet meer bedraagt dan 100 personen
 • Het een evenement betreft dat plaatsvindt tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur
 • Het evenement plaatsvindt in een van de aangewezen stadscentra of op een van de evenemententerreinen en stranden. Klik hier om de aangewezen locaties te bekijken
 • Het evenement niet plaatsvindt op een rijbaan van een doorgaande weg of hoofdvaarroute van openbaar water of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpverleningsdiensten
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte minder dan 25m2 per object, voor zover het plaatsen van deze objecten zich niet verzet tegen de in artikel 1:8 genoemde belangen
 • Het maximale toelaatbare geluidsniveau van 70dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden
 • Er geen conflicterende samenloop is met andere evenementen waarvoor een vergunning is verleend, weg opbrekingen en/of hoofdroutes van hulpdiensten
 • Wordt voldaan aan nadere regels als bedoeld in artikel 2:10 lid 7 uit de APV

Melding doen

Een melding kunt u indienen door een mail te sturen naar vthevenementen@almere.nl. Een klein evenement gelieve 4 weken voor het plaatsvinden van het evenement doorgeven. In uw melding graag het volgende aangeven:

 • dat u kennis heeft genomen van de criteria van een klein evenement waarvoor een melding kan worden ingediend en dat uw evenement voldoet aan de criteria;
 • datum, begin- en eindtijd evenement;
 • locatie evenement.

Vergunning

In alle andere gevallen moet u een evenementenvergunning aanvragen. Let op: In dit geval dient u uw evenement ook aan te melden voor de evenementenkalender.
 

Aanmelden evenementenkalender

Wilt u een evenement organiseren in Almere? De gemeente hanteert een procedure die moet zorgen voor diversiteit in het aanbod van evenementen in de stad wat betreft inhoud, doelgroepen, tijd en locatie. Ook streven we naar een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing in het totale aanbod. Lees hier meer over in de door de gemeente opgestelde afwegingscriteria voor het aanmelden van een evenement.

Aanmelden uiterlijk 1 september

Wij vragen organisatoren om hun plannen voor het komende evenementenseizoen tot en met 1 september kenbaar te maken. De adviescommissie evenementen beoordeelt de aanmeldingen aan de hand van de criteria uit het strategisch evenementenbeleid en legt de conceptkalender voor aan het college. Het college stelt op uiterlijk 1 december de evenementenkalender vast. Na vaststelling van de kalender ontvangt u zo snel mogelijk bericht met de benodigde informatie om het vergunningentraject te doorlopen.

Aanmelden na 1 september

Evenementen die na 1 september of gedurende het lopende jaar worden aangemeld, worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Na beoordeling op tijd, locatie en programmering wordt het evenement wel of niet toegevoegd aan de evenementenkalender. Toegevoegde evenementen gaan vervolgens ook het vergunningstraject in.

Aan te leveren informatie

Bij de aanmelding voor de evenementenkalender vragen wij om de volgende informatie:

 • projectplan/omschrijving waaruit de aard van het evenement duidelijk wordt
 • locatietekening met eventuele podia, of overige objecten
 • afval- /duurzaamheidsplan op hoofdlijnen
 • geschatte impact op de omgeving, regio of evt. verkeer ter beoordeling van de risicoklasse van het evenement
 • marketing- en communicatieplan (bij financiële bijdrage)
 • begroting en dekkingsplan (bij financiële bijdrage)

De gevraagde bijlagen zijn afhankelijk van de aard en omvang van het evenement. Een volledige lijst van gevraagde bijlage is te vinden om het aanmeldingsformulier. Bij de beoordeling is het mogelijk dat bij nieuwe evenementen meer informatie wordt gevraagd dan bij evenementen die zich inmiddels hebben bewezen. De toets voor de aanmelding voor de evenementenkalender is een toets op hoofdlijnen. Meer gedetailleerde informatie wordt gevraagd bij het indienen van de vergunningsaanvraag.

De adviescommissie evenementen beoordeelt alle aanmeldingen inhoudelijk. Per aanvraag, als onderdeel van de totale evenementenkalender en in de afstemming met evenementen in de regio. De adviescommissie evenementen bepaalt met een eerste risicoscan in welke vergunningencategorie (A, B of C) het evenement valt. Hiermee kan de haalbaarheid van een evenement op een bepaalde plek of tijdstip worden ingeschat. Daarnaast dient het als service zodat de organisator weet waar hij rekening mee moet houden in het latere vergunningstraject.

Als uw evenement vermeld wordt op de evenementenkalender, dan kunt u in stap twee de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning starten. Let op: plaatsing op de evenementenkalender betekent niet automatisch dat u de vergunning ook krijgt.

Aanmelden voor evenementenkalender 

Afwegingscriteria evenementen

In het strategisch evenementenbeleid worden bij de afwegingscriteria twee uitgangspunten gehanteerd: Het evenement moet passen bij de stad en er moet sprake zijn van voldoende diversiteit in het aanbod van evenementen. Om op deze doelstellingen en ambities te kunnen sturen en in gesprek te gaan met organisatoren en belanghebbenden zijn de volgende richtinggevende criteria gedefinieerd.

a. Aansluiting bij de stad

 • In welke mate sluit het evenement aan bij één of meer van de karaktertrekken van Almere
 • Heeft het evenement gebruik gemaakt van de kenmerken van het evenemententerrein en de locatie in de stad? (zie locatieprofielen)
 • Binding met Almere, is er een link met Almeerse initiatieven of orgnisaties

b. Inhoudelijke beoordeling

 • Wat zijn de artistieke doelstellingen, is er sprake van bijzondere programmering?
 • Is het evenement onderscheidend wat betreft concept, locatie en/of programmering ten opzichte van lokaal, regionaal en/of nationaal aanbod?
 • Is de gekozen datum wenselijk wat betreft spreiding in de kalender?
 • Is de gekozen datum wenselijk wat betreft spreiding in de stad?

c. Aansluiting bij het publiek

 • Wat is/zijn de doelgroep(en) van het evenement?
 • Trekt het evenement regionaal en/of landelijk publiek? - Is het evenement breed toegankelijk

d. De organisatie van het plan

 • Is het plan goed doordacht, zijn de doelstellingen realistisch?
 • Wat zijn de referentieprojecten, hoe is het trackrecord van de organisator?
 • Voldoet de organisator aan de wettelijke eisen aan logistiek, veiligheid, etc? Is er een positieve evaluatie van het evenement in eerdere jaren (indien van toepassing)?

e. Praktische uitvoerbaarheid, veiligheid en milieu

 • Is de gekozen datum (of data) beschikbaar?
 • Past het in de regionale afstemming met de diensten in de Veiligheidsregio? - Is de gekozen locatie geschikt en beschikbaar?
 • Wat zijn de gevolgen voor het verkeer? Worden er wegen afgesloten?
 • Is het evenement veilig qua opzet en inhoud?

Veel van deze informatie wordt gedetailleerd gevraagd op het moment dat een vergunning kan worden aangevraagd - het gaat bij de aanmelding om een eerste globale indruk. Hoe meer informatie u meestuurt, hoe beter.

Risicoclassificatie evenement

De adviescommissie doet een eerste scan, maar de vergunningverlener bepaalt uiteindelijk binnen welke risicoclassificatie uw evenement valt. Deze indeling heeft invloed op de door u aan te leveren informatie en behandeltermijn van de vergunningaanvraag. Voor de beoordeling worden de betreffende (advies)afdelingen, instellingen en/of diensten geraadpleegd.

Klasse A - regulier evenement (melding of vergunningsplicht)

Beperkte impact op de omgeving en op het verkeer. De risico's voor de veiligheid zijn van dien aard dat het treffen van een aanvullende maatregel niet noodzakelijk is. De kans op het ontstaan van risico's voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of milieu is hoogst onwaarschijnlijk. Ook is het onwaarschijnlijk dat er maatregelen of voorzieningen getroffen moeten worden om dreiging weg te nemen of schadelijke gevolgen te beperken.

 • Vereiste: een draaiboek met veiligheidsparagraaf en plattegrond van de indeling van het evenemententerrein op schaal en met noordpijl
 • De aanvraagtermijn = 8 weken vóór start opbouw

Klasse B - aandacht evenement (vergunningsplicht)

Hieronder vallen alle evenementen die een gemiddeld risicoprofiel hebben. De risico's voor de veiligheid zijn van dien aard dat het treffen van aanvullende maatregelen nodig is. De kans op het ontstaan van risico's voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of milieu worden voorspelbaar geacht. Ook is het waarschijnlijk dat er maatregelen of voorzieningen getroffen moeten worden om dreiging weg te nemen of schadelijke gevolgen te beperken.

 • Vereiste: draaiboek met veiligheidsplan, verkeersplan en plattegrond van de indeling van het evenemententerrein op schaal en met noordpijl
 • De aanvraagtermijn = 12 weken vóór start opbouw

Klasse C - Risicovol evenement (vergunningsplicht)

Indeling in deze categorie is afhankelijk van de impact van het evenement qua bezoekers, locatie en opzet. De risico's voor de veiligheid zijn van dien aard dat het treffen van aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn De kans op het ontstaan van risico's voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of milieu worden zeker of zeer waarschijnlijk geacht. Ook is het zeker of zeer waarschijnlijk dat er tijdens het evenement maatregelen of voorzieningen moeten worden getroffen om dreiging weg te nemen of schadelijke gevolgen te beperken en/of te beheersen.

Er wordt altijd een adviesfase ingelast waarbij de evenementenorganisator wordt uitgenodigd. Dit leidt tot een integraal veiligheidsadvies. Op basis van een integraal veiligheidsadvies en het risicobeleid geeft de burgemeester al dan niet de vergunning af.

 • Vereiste: draaiboek met veiligheidsplan, verkeersplan en plattegrond van de indeling van het evenemententerrein op schaal en met noordpijl
 • De aanvraagtermijn = 12 weken vóór start opbouw

Voor deze indeling worden de richtlijnen uit de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid gevolgd.

Checklist voor het aanvragen van een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning vraagt u digitaal aan. Vraag uiterlijk 12 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt, de evenementenvergunning aan (8 weken voor kleine evenementen). Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Net als bij internetbankieren kunt u een pagina van het formulier maximaal 15 minuten open laten staan. Daarna wordt om veiligheidsredenen de verbinding verbroken. U kunt het formulier tussentijds niet opslaan. Hieronder ziet u naar welke informatie wij vragen en welke bijlagen u digitaal moet meesturen. Dan kunt u zich goed voorbereiden op de digitale aanvraag. Tijdens het invullen van de aanvraag bent u verplicht om de plattegrond erbij te uploaden. Zorg dus dat u een plattegrond van het evenemententerrein op schaal heeft.

Informatie die gevraagd wordt en bijlagen u moet uploaden:

 1. Vraagstelling evenementenvergunning aanvragen of melden (A, B en C evenementen)
 2. Plattegronden op schaal met alle objecten en voorzieningen (A,B en C evenementen)
 3. Opzet veiligheidsplan (B en C evenementen) of draaiboek met veiligheidsparagraaf (A evenementen)
 4. Verkeersplan (B en C evenementen)
 5. Geluidsplan (in geval van geluidsdragende evenementen)
 6. Ontruimingsplan (B en C evenementen)
 7. Afvalplan (A, B en C evenementen)
 8. Constructieve gegevens (in geval van constructies)

Evenementenvergunning aanvragen

Als uw evenement op de evenementenkalender geplaatst is, dan kunt u de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning starten. Plaatsing op de kalender is overigens geen garantie dat een evenementenvergunning wordt verleend. Het evenement doorloopt alsnog het vergunningstraject en zal moeten voldoen aan de vergunningsvereisten. Het is dus mogelijk dat een vergunning niet kan worden verleend als de aanvraag niet aan de vereisten voldoet. Dit betekent dat het evenement van de kalender verdwijnt. Aan een plaats op de evenementenkalender kunnen derhalve geen rechten met betrekking tot de verlening van de evenementenvergunning worden ontleend.

Voordat u de aanvraagprocedure start is het aan te raden de checklist voor het aanvragen van een evenementenvergunning door te nemen.

Evenementenvergunning aanvragen of melding doen

Vergunningentraject, indienings- en afhandeltermijn

Een vergunningaanvraag voor evenementen moet minimaal acht weken (A-evenementen) of 12 weken (B en C-evenementen) vóór het evenement worden ingediend. Let op! Dit is gerekend van de start van de opbouw van het evenement). De aanvraag wordt dan binnen vier tot acht weken afgehandeld.

Voor grootschalige en/of risicovolle evenementen is meer tijd nodig om een goede beoordeling te kunnen maken. Houdt er dus rekening mee dat uw aanvraag op tijd is ingediend.

Let op: Als uw aanvraag niet binnen de gestelde termijn van acht of twaalf weken is ingediend kan de vergunningsaanvraag worden geweigerd.

Overige vergunningen of ontheffingen

Afhankelijk van de activiteiten kunnen er naast de evenementenvergunning overige vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Ook hiervoor worden kosten berekend die in de legesverordening terug te vinden zijn.

Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens

U kunt een RVV-ontheffing aanvragen als u bijvoorbeeld een voertuig nodig heeft in een voetgangersgebied voor de opbouw van een evenement, u snel ter plaatse moet kunnen zijn (zoals artsen) of omdat u met uw voertuig naar plekken toe moet die niet toegankelijk zijn voor auto’s (zoals storingsdiensten).

Benodigd voorDe uitvoering van een evenement, waarbij u belemmerd wordt door de verkeersregels
Wettelijke bepalingRegelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), artikel 87
Wettelijke voorwaarden vergunningsplichtHet is verboden te parkeren of te rijden op een busbaan, fietspad of voetpad zonder een ontheffing. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens moet gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier RVV Ontheffing 1990
Toelichting onderbouwing/project

Een ontheffing wordt alleen verleend als het noodzakelijk is zodat vervoersbewegingen daar waar ze in principe verboden zijn zo min mogelijk plaatsvinden zodat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. U dient gemotiveerd aan te geven waarom u denkt in aanmerking te komen voor een ontheffing. Overigens mag u uw motivatie ook verwoorden in een begeleidende brief. Ontheffingen worden niet verleend op grond van de volgende argumentatie:

 • Ontheffing wordt niet verleend omdat de route korter is
 • Ontheffing wordt niet verleend om tijd te besparen
 • Ontheffing wordt niet verleend om redelijke kosten te besparen
Belangrijkste indieningsvereisten

Omschrijving en reden waarvoor een ontheffing/vergunning wordt verlangd.

 • Bij een digitale aanvraag: kenteken(s) van de voertuigen waarvoor een ontheffing/vergunning wordt aangevraagd
 • Plattegrond en route
Bevoegd gezagCollege van burgemeester en wethouders
ProceduretijdBeslistermijn: 8 weken.

Drank- en Horecawet

Wilt u tijdens een evenement zwak alcoholische drank schenken dan kunt u een tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet aanvragen. Dit kan alleen voor het schenken van zwak-alcoholische drank zoals bier en wijn (maximaal 15% alcohol). Voor het aanvragen van een ontheffing voor sterk-alcoholische dranken kunt u geen ontheffing aanvragen. Meer informatie over een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement kunt u lezen in Artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Benodigd voorHet schenken van zwak-alcoholische dranken bij evenementen
Wettelijke bepalingArtikel 35 van de Drank- en Horecawet, Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999,
Wettelijke voorwaarden vergunningsplichtHet is verboden om zwak-alcoholische dranken te schenken bij evenementen als u geen ontheffing heeft. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing artikel 35 van de Drank en Horecawet moet gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier
Toelichting onderbouwing/project

Een alcoholverstrekkingsplan met:
1. Een beschrijving van maatregelen op welke wijze de leeftijdsgrens als bedoeld in artikel 20 van de wet wordt nageleefd, zoals:

 • Hoe wordt toezicht gehouden op weder verstrekking aan jongeren onder de 18 jaar
 • Hoe wordt de leeftijdsaanduiding op het evenemententerrein aangegeven
 • Op welke wijze vindt de controle bij de ingang plaats ingeval sprake is van een omheind terrein of een voor publiek toegankelijke inrichting
 • Op welke wijze vindt de leeftijdscontrole plaats bij de verstrekking van de alcoholhoudende drank

2. Een instructieplan voor het personeel (Bijlagen die dienen te worden toegevoegd bij de aanvraag):

 • Een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van alle personen die onmiddellijk leiding geven aan de verstrekking van zwak alcoholhoudende drank
 • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van alle personen die onmiddellijk leiding geven aan de verstrekking van zwak alcoholhoudende drank
Het is een verplichting opgelegd dat personen die direct leiding geven op een uitgifte punt in het bezit moeten zijn van een verklaring van sociale hygiëne.
Belangrijkste indieningsvereistenAlcoholverstrekkingsplan en de verplichte eis sociale hygiëne. De verstrekking van zwakalcoholhoudende drank mag uitsluitend plaatsvinden onder toezicht en in aanwezigheid van minimaal één persoon die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;
Bevoegd gezagBurgemeester als het gaat om evenementen waar zwak-alcoholische dranken geschonken worden
ProceduretijdBeslistermijn: Deze termijn is 8 weken voor datum van het evenement. Wanneer de aanvraag voor een ontheffing niet gelijktijdig is ontvangen moet deze in ieder geval 4 weken voor aanvang van evenement zijn ingediend 

Ontheffing voor geluidshinder

Voor het ten gehore brengen van geluid bij evenementen, is een ontheffing op grond van de APV vereist. Dat geldt voor alle geluidsdragende en niet geluidsdragende evenementen waar geluidsapparaten in werking zijn.

Ook wanneer er geen sprake is van een evenement, maar er wel toestellen of geluidsapparaten in werking zijn die geluidshinder voor de omgeving kunnen veroorzaken, is hiervoor een ontheffing op grond van de APV vereist. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij heiwerkzaamheden.

Voor het geluid vanuit een inrichting (bijvoorbeeld een horecapaviljoen op het evenemententaerrein) is deze ontheffing niet van toepassing. Daarvoor gelden de regels over collectieve en incidentele festiviteiten, zoals hieronder beschreven.

Benodigd voorHet ten gehore brengen van geluid bij evenementen of anderszins geluidshinder veroorzaken
Wettelijke bepalingArtikel 4:5 APV
Wettelijke voorwaarden vergunningsplichtHet is verboden buiten een inrichting in de zijn van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.
Toelichting onderbouwing/projectVoor het ten gehore brengen van (versterkte of onversterkte) muziek of omroepinstallaties bij de evenementen is een ontheffing nodig. Het geluid voor het gehele evenement kan in beginsel met één ontheffing worden geregeld.
Belangrijkste indieningsvereistenGeluidsplan bij geluidsdragende evenementen
Bevoegd gezagBurgemeester als het gaat om evenementen en burgmeester en wethouders bij overige geluidshinder
ProceduretijdBeslistermijn: 8 weken met de mogelijkheid tot verlengen van  6 weken. Bezwaartermijn is 6 weken

Locatieprofielen

Omdat Almere beschikt over een aantal unieke locaties zoals bijvoorbeeld: het strand, het stadscentrum, het stadslandgoed, de havens en bossen zal altijd worden gekeken waar evenement en locatie elkaar versterken. Van de in de Evenementennota aangewezen evenemententerreinen zijn locatieprofielen beschikbaar waarop technische informatie als o.a. omvang, ondergrond, bereikbaarheid of aanwezige faciliteiten staan aangegeven en voor welk soort evenementen welke locatie geschikt is. Deze locatieprofielen zijn online te raadplegen. Afhankelijk van ontwikkelingen kunnen locaties en hun profielen variëren en evt. worden aangepast. Actuele ontwikkelingen zoals werkzaamheden of benodigde hersteltijd kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het terrein.

De gemeente kent een aantal locaties waar met regelmaat evenementen worden georganiseerd o.a.:

 • Almeerderstrand
 • Esplanade, Almere Centrum
 • Forum, Almere Centrum
 • Belfort, Almere Centrum
 • Stationsplein, Almere Centrum
 • Grote Markt, Almere Centrum
 • Stadhuisplein/Stadhuispromenade, Almere Centrum
 • Lumiërepark
 • Beatrixpark
 • Manifestatieveld, Almere Haven
 • Havenkom, Almere Haven
 • Markt, Almere Haven
 • Schoolstraat, Almere Haven
 • Evenemententerrein, Almere Buiten
 • Globeplein, Almere Buiten
 • Stadslandgoed 'De Kemphaan'

De lijst van evenementenlocaties is niet uitputtend. Ook op andere locaties kan een evenement worden gehouden, zij het incidenteel en per geval beoordeeld. Het zou kunnen dat naast de evenementenvergunning ook een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De evenementenlocaties zijn in de verschillende bestemmingsplannen opgenomen en benoemd of het is de intentie om dit bij de eerst volgende wijziging van het bestemmingsplan mee te nemen. De belangen van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu én hoe deze bij de vergunningverlening worden afgewogen bij het gebruik van deze locaties.

Evenement afmelden

Wanneer u uw evenement niet door gaat voordat u een vergunningsaanvraag heeft gedaan, dan verzoeken wij u dit te melden aan evenementenverberg dit@almere-citymarketing.nl

Dan moet u dit zowel telefonisch als schriftelijk doorgeven.

Bel eerst 14 036 en stuur daarna een e-mail naar infoverberg dit@almere.nl

U moet de volgende gegevens in uw e-mail vermelden:

 • vermeld als onderwerp 'Evenement afmelden'
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • naam, correspondentienummer, periode en locatie van het aangevraagde/aangemelde evenement
 • de reden waarom het evenement niet doorgaat

Subsidies

Wilt u subsidie voor uw evenement? Of financiële steun van een fonds? Lees hier meer over subsidies en fondsen:

Gemeente subsidie

Voor kortdurende activiteiten (eenmalige subsidies) kunt u het hele jaar subsidie aanvragen. U doet dit tussen de 26 en 8 weken voordat u de activiteit wilt uitvoeren. Duurt uw activiteit het hele jaar (jaarlijkse subsidies van januari tot en met december)? Vraag de subsidie aan vóór 1 oktober van het voorgaande jaar. Dan mailt u de aanvraag uiterlijk 30 september om 23.59 uur. Gebruik dit formulier om subsidie bij de gemeente Almere aan te vragen voor een activiteit. Het kan gaan om activiteiten die (nagenoeg) het hele jaar duren of die eenmalig en/of kortlopend zijn.

Mail uw compleet ingevulde aanvraag (inclusief alle bijlagen en voorblad met handtekening(en)) naar het subsidiebureau. Vermeld als onderwerp "subsidieaanvraag". U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging. Lukt het niet om uw aanvraag per e-mail aan te leveren? Neem dan contact op met de gemeente Almere via het contactformulier of telefoonnummer 14 036

Evenementenfonds Almere City Marketing (ACM)

ACM voert namens de gemeente het grootstedelijk evenementenbeleid uit. Zij geven uitvoering aan het evenementenloket en zijn lid van de adviescommissie evenementen. Daarnaast kan ACM een select aantal evenementen financieel en promotioneel ondersteunen, als deze passen bij de stad, bezoekers van buiten trekken, positieve media aandacht genereren en economisch spin-off geven aan de stad. Heeft u hier vragen over dan kunt u een mail sturen naar Almere City Marketing.

Wijkbudget en Samen Sterk Budget

Heeft u een idee waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of wilt u iets voor een ander betekenen? Dit soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget of samen-sterk-budget.

Lees hier meer over het aanvraagproces, de subsidievoorwaarden en de behandeling van de aanvragen.

Kosten

Het aanmelden voor de evenementenkalender is kosteloos. Voor het in behandeling nemen van aanvragen evenementenvergunning worden leges berekend. U bent ook leges verschuldigd als het evenement niet door gaat of wanneer de ingediende stukken niet voldoen. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening en tarieventabel (Titel 3 - Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen, 3.2.1 t/m 3.2.4).

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Wat vindt u van onze website?