Direct naar paginainhoud
menu

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om het afschrift/uittreksel van de akte aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier. De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen:

 • het ingevulde machtigingsformulier;

 • een kopie van uw identiteitsbewijs;

 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

U kunt als gezaghebbende ouder een afschrift/uittreksel van de geboorteakte voor uw kind zelf aanvragen. U heeft hiervoor geen toestemming van het kind nodig, ook niet wanneer het kind in het buitenland verblijft of 18 jaar en ouder is. Voor de aanvraag logt u in met uw eigen DigiD.

Beide partners kunnen een afschrift/uittreksel van een huwelijksakte aanvragen. Als u een ander hiervoor machtigt, hoeft uw partner niet apart toestemming te geven.

Uittreksel burgerlijke stand

Soms krijgt u de vraag om een document te laten zien waar u bijvoorbeeld bent geboren of getrouwd. Hiervoor heeft u een uittreksel burgerlijke stand nodig. In een uittreksel burgerlijke stand kunnen gegevens staan over geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden. Daarnaast kunnen instanties ook andere documenten opvragen.

Onderstaande uittreksels kunt u online aanvragen:

Na betaling krijgt u het uittreksel binnen 2 weken thuisgestuurd.

U kunt in Almere alleen afschriften van akten aanvragen die ook in Almere zijn opgemaakt. Bijvoorbeeld de aangifte van een geboorte of huwelijk dat in Almere heeft plaatsgevonden. Heeft u een akte aangevraagd, maar heeft de gebeurtenis niet in Almere plaatsgevonden dan kunt u helaas geen geld terugkrijgen.

Kosten

Uittreksel aanvragen voor iemand anders

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een uittreksel voor iemand anders.

Afspraak maken

Neem op uw afspraak het volgende mee:

 • een compleet ingevuld aanvraagformulier;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een compleet ingevuld machtigingsformulier;
 • kopie geldig identiteitsbewijs gemachtigde.

Veelgestelde vragen afschrift/uittreksel akte Burgerlijke Stand

Vanaf welke leeftijd kan ik zelf een afschrift/akte aanvragen?

Dit is vanaf 16 jaar en indien u jonger bent, dan kan dit via de gezaghouder(s) aangevraagd worden.

Wat is het verschil tussen een afschrift en een uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand?

Een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Een uittreksel bevat alleen de persoonsgegevens uit de akte.

Wanneer kan ik een afschrift/uittreksel van een akte digitaal aanvragen?

U kunt een afschrift/uittreksel van een overlijdensakte digitaal aanvragen als u een bloedverwant, erfgena(a)m(e) en/of echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner bent.

U kunt een afschrift/uittreksel van een geboorteakte voor uzelf digitaal aanvragen. Als u ouder bent van uw kind(eren) kunt u ook voor hen een afschrift/uittreksel van een geboorteakte digitaal aanvragen.

Zowel u als uw partner kunnen een afschrift/uittreksel van een huwelijksakte/akte geregistreerd partnerschap en/of echtscheidingsakte/akte beeindiging geregistreerd partnerschap digitaal aanvragen.

Gemachtigden, wettelijke vertegenwoordigers, degenen die het afschrift/uittreksel nodig hebben voor een gerechtelijke procedure of een huwelijkssluiting kunnen het afschrift/uittreksel mondeling aanvragen.

Wat heb ik nodig voor het aanvragen van een afschrift/uittreksel van een overlijdensakte?

Voor het aanvragen van een afschrift/uittreksel van een akte uit het overlijdensregister heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • de volledige naam van degene die is overleden;
 • de geboortedatum of de overlijdensdatum van degene die is overleden;
 • eventueel: document waarin staat waarom u het afschrift/uittreksel nodig heeft.

U kunt het afschrift/uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar de persoon overleden is.

Iedereen kan een beknopt uittreksel van de overlijdensakte aanvragen. Uit het uittreksel mag de afstamming van de persoon op wie het uittreksel betrekking heeft niet blijken.

Een volledig afschrift mag aangevraagd worden door iemand met een gerechtvaardigd belang. Dat is vaak directe familie, maar kan ook een erfgenaam zijn, iemand die gemachtigd is, iemand die het nodig heeft om een gerechtelijke procedure te starten, een verzekeringsmaatschappij of een andere instantie. Het belang wordt per verzoek afgewogen. Bij twijfel nemen wij contact op met familie voor we tot het verstrekken van het afschrift/uittreksel overgaan.

U kunt de akte uit het overlijdensregister ook per post aanvragen. Hiervoor moet officieel briefpapier gebruikt worden. U kunt de brief eventueel ook inscannen met briefhoofd en versturen via het contactformulier. Vermeld in uw brief het gerechtvaardigde belang.

Wie kan een afschrift van een huwelijks- en/of overlijdensakte aanvragen?

Van huwelijks- en/of overlijdensakten die zijn opgemaakt voor 1 januari 1995 kan altijd een afschrift/uittreksel worden afgegeven. Er gelden geen bijzondere bepalingen (artikel 25 Bbs). De verzoeker zal de namen in combinatie met de geboorte-, huwelijks- of overlijdensdatum moeten noemen van de persoon of personen van wie hij een afschrift/uittreksel wil hebben. 

Van akten van huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden die zijn opgemaakt na 31 december 1994 mag slechts een afschrift worden afgegeven, als verzoeker aantoont dat hij bij de verkrijging een gerechtvaardigd belang heeft (artikel 1:23b, lid 2 BW).

Verzoekers met een gerechtvaardigd belang zijn: 

 • personen op wie de akte betrekking heeft;
 • de gemachtigde van deze personen;
 • de erfgenamen;
 • de echtgenoot of echtgenote;
 • de geregistreerde partner;
 • de wettelijk vertegenwoordiger;
 • degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure;
 • degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie. 

In andere gevallen kan er ook een gerechtvaardigd belang zijn, maar moet een afweging worden gemaakt.

Wie kan een afschrift van een geboorteakte aanvragen?

Van alle afschriften van een geboorteakte kan slechts een afschrift worden afgegeven als de aanvrager aantoont dat hij bij het verkrijgen van de akte een gerechtvaardigd belang heeft.

Verzoekers met een gerechtvaardigd belang zijn: 

·       personen op wie de akte betrekking heeft;

·       de gemachtigde van deze personen;

·       de erfgenamen;

·       de echtgenoot of echtgenote;

·       de geregistreerde partner;

·       de wettelijk vertegenwoordiger;

·       degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure;

·       degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie. 

In andere gevallen kan er ook een gerechtvaardigd belang zijn, maar moet een afweging worden gemaakt door medewerkers van de gemeente.

Kan ik een uittreksel van de akte naar een willekeurig adres laten sturen als ik deze digitaal aanvraag?

Als u een uittreksel van een akte digitaal aanvraagt, is het niet mogelijk dit uittreksel naar een ander adres te sturen dan het adres bekend in de BRP.

Een afschrift van de akte kan wel naar een ander adres mits in Nederland gestuurd worden. 

Van welke akten van de Burgerlijke Stand kan ik een afschrift/uittreksel in Almere aanvragen?

U kunt van de volgende akten een afschrift/uittreksel aanvragen:

 • Geboorteakten van personen die geboren zijn in Almere of in de Zuidelijke IJsselmeerpolders;
 • Huwelijksakten van personen die gehuwd zijn in Almere of in de Zuidelijke IJsselmeerpolders;
 • Akten van partnerschapsregistratie van personen waarvan het partnerschap geregistreerd is in Almere of in de Zuidelijke IJsselmeerpolders;
 • Echtscheidingsaktes van personen waarvan ook het huwelijk is voltrokken in Almere of in de Zuidelijke IJsselmeerpolders;
 • Akten van beëindiging partnerschapsregistratie van personen waarvan ook het partnerschap geregistreerd is in Almere of in de Zuidelijke IJsselmeerpolders;
 • Overlijdensaktes van personen die overleden zijn in Almere of de Zuidelijke IJsselmeerpolders.

Waar kan ik een afschrift/uittreksel van een akte aanvragen als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de Zuidelijke IJsselmeerpolders?

De huidige gemeenten Dronten, Lelystad, Almere en Zeewolde vielen vroeger onder de Zuidelijke IJsselmeerpolders.

De akten van de Zuidelijke IJsselmeerpolders zijn allemaal naar Almere verhuisd, ongeacht uw woonplaats.

Bent u in de toenmalige Zuidelijke IJsselmeerpolders geboren, getrouwd of gescheiden? Vraag het afschrift/uittreksel van de akte dan aan bij de gemeente Almere. Bewoners geboren in Lelystad voor 1980 moeten de akte in Almere opvragen.

Hoe weet ik of ik in de Zuidelijke IJsselmeerpolders geboren ben?

Kijk op uw reisdocument (paspoort/identiteitskaart) of rijbewijs om te zien of u in de Zuidelijke IJsselmeerpolders geboren bent.

Kan ik een afschrift/uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand in een andere taal opvragen?

Ja, dat is mogelijk. U kunt een internationaal uittreksel van een geboorte-, overlijdens- of huwelijksakte aanvragen.

Op het uittreksel van de akte staan de volgende talen vermeld: 

 • Frans;
 • Duits;
 • Engels;
 • Spaans;
 • Grieks;
 • Italiaans;
 • Portugees;
 • Turks;
 • Servo-kroatisch.

Waar vraag ik een afschrift/uittreksel van een echtscheidingsakte/akte beëindiging partnerschapsregistratie aan?

U vraagt een afschrift/uittreksel van een echtscheidingsakte/akte beëindiging partnerschapsregistratie aan bij de gemeente waar uw huwelijk is voltrokken of uw partnerschap is geregistreerd.

Wat staat er op een echtscheidingsakte/akte beëindiging partnerschapsregistratie vermeld?

Op de akte staan uw naam en die van degene van wie u gescheiden bent vermeld. Als uw partnerschapsregistratie is beëindigd, staan uw naam en de naam van degene met wie de partnerschapsregistratie is beëindigd genoemd. 

Ook de plaats en datum van echtscheiding/beëindiging partnerschapsregistratie staan aangegeven.

Hoe maak ik mijn echtscheiding rechtsgeldig?

Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank, moet u de scheiding nog rechtsgeldig maken. Dit doet u door de echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand te laten inschrijven. Dit moet gedaan worden in de gemeente waar u getrouwd bent. Meestal regelt uw advocaat dit met de gemeente.

Wat staat er op een geboorteakte vermeld?

Op een geboorteakte staat het volgende vermeld:

 • Het aktenummer;
 • Het jaartal;
 • De naam van het kind;
 • De geboortedatum;
 • De geboortetijd;
 • De geboorteplaats;
 • Het geslacht van het kind;
 • De namen van de ouders van het kind (indien bekend);
 • De geboorteplaats en geboortedag van de ouders van het kind;
 • De naam, geboorteplaats en geboortedag van de aangever;
 • De datum waarop de akte is opgemaakt met de naam van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand;
 • De handtekeningen van de aangever en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Wie staat er op de geboorteakte als de vader het kind niet erkend heeft?

Als u niet getrouwd bent en er heeft voor de geboorte geen erkenning van de ongeboren vrucht plaatsgevonden, dan is er bij de geboorte geen wettelijke vader. Op de geboorteakte wordt dan geen naam van de vader ingevuld. 

Erkent u het kind voor de geboorte? Dan heeft het kind op het moment van de geboorte wel een wettelijke vader. Op de geboorteakte wordt de naam van de vader ingevuld.

Heeft een afschrift of uittreksel van een geboorteakte een maximale geldigheidsduur?

Nee, een afschrift of uittreksel van een geboorteakte heeft geen maximale geldigheidsduur.

De instantie die het afschrift of uittreksel van de akte nodig heeft, kan hier wel een maximale termijn voor stellen.

Voor het aanvragen van een afschrift dient er een gerechtvaardigd belang te zijn. Zie voor overzicht belanghebbenden artikel 1:23b, lid 3 BW via www.wetten.nl.

Waar kan ik mijn buitenlandse geboorteakte opvragen?

Als u een vreemde nationaliteit heeft en een buitenlandse geboorteakte, moet u het afschrift/uittreksel van de geboorteakte aanvragen in het land waar u geboren bent.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar bent u in het buitenland geboren? Dan kunt u uw geboorteakte laten registreren in de gemeente Den Haag. Daar kunt u dan ook een afschrift/uittreksel van de akte aanvragen.

Kan ik een afschrift/uittreksel van een geregistreerde buitenlandse huwelijksakte in Almere aanvragen?

Nee dat kan niet. 

U kunt als Nederlander, ex-Nederlander of asielzoeker het buitenlands huwelijk laten registreren in Den Haag. Daar kun u ook een afschrift/uittreksel van de akte aanvragen.

Als uw akte niet geregistreerd is in Den Haag, moet u het afschrift/uittreksel van de akte in het land waar het huwelijk voltrokken is aanvragen.

Hoe vraag ik een afschrift/uittreksel van een akte aan als ik in het buitenland woon?

Als u in het buitenland woont, kunt u op twee manieren een afschrift/uittreksel van een akte uit de Burgerlijke Stand aanvragen:

Vermeld in uw e-mail of brief het volgende:

 • De reden van de aanvraag;
 • Uw adres;
 • Uw persoonsgegevens;

Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Het afschrift/uittreksel van de akte van de Burgerlijke Stand wordt binnen twee tot drie weken thuisgestuurd, met daarbij een acceptgiro.

U kunt ook iemand in Nederland machtigen om het op te halen. Dit kan alleen op afspraak. Hiervoor dient hij/zij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen, de machtiging en een (kopie van) zijn/haar eigen geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Wat vindt u van onze website?