Skip to content

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Openingstijden balie VTH

Afspraak
maandag       13.00 - 17.00 uur  
dinsdag          09.00 - 12.30 uur
donderdag     13.00 - 17.00 uur
vrijdag            13.00 - 17.00 uur

In verband met ziekte is het tot 1 december niet mogelijk
om een afspraak bij de balie VTH te maken.

U bent welkom op de vrije inloop.

Zonder afspraak / vrije inloop
dinsdag           13.00 - 16.30 uur
woensdag        09.00 - 12.30 uur
vrijdag              09.00 - 12.30 uur

Inloopspreekuur Oosterwold

Oosterwold heeft een eigen inloopspreekuur

Elke even week op donderdagochtend van 9.00u tot 11.00u
op het ondernemersplein, balie VTH

Stikstof en vergunningverlening

De landelijke stikstofproblematiek raakt projecten in heel Almere. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Waar mogelijk nemen wij als gemeente ook maatregelen in het belang van onze inwoners en ondernemers en blijven wij verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad. Bekijk onze speciale pagina voor algemene informatie over de gevolgen van stikstofproblematiek.

In navolging van het door het Rijk beschikbare gestelde stappenplan Toestemmingsverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten heeft het college besloten om bij alle lopende en nieuwe aanvragen om omgevingsvergunning gegevens op te vragen over de stikstofdepositie van het aangevraagde project. Dat betekent dat wij tenminste stikstofberekeningen (met behulp van de meest recente versie van de AERIUS-calculator) zullen opvragen bij de vergunningaanvrager. Hierdoor zullen vergunningprocedures langer gaan duren.

Afhankelijk van de uitkomst van de berekening kan dat betekenen dat verder onderzoek naar de gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door de aanvrager gedaan moet worden. Dit geldt in elk geval voor aanvragen voor één of meer woningen, een bedrijf, voorzieningen en infrastructurele projecten. Verbouwingen in bestaande woningen vallen hier buiten.

Aan de hand van het door het Rijk vastgestelde stappenplan kunt u bepalen of voor uw project een Natura 2000-vergunning van de provincie vereist is of dat zo’n vergunning moet aanhaken bij de omgevingsvergunning. Download voor meer informatie het stappenplan

Bekijk onderstaande Veelgestelde vragen voor een antwoord op uw vragen. Heeft u een vraag die er niet bij staat? Mail dan uw vraag naar info@almere.nl (Met in de onderwerpsregel: vraag over stikstof) of bel 14036.

Inloopspreekuren

Er zijn ook inloopspreekuren bij het Ondernemersplein en de Kavelwinkel in het Stadhuis met extra aandacht voor stikstof op onderstaande tijden:
Dinsdagmiddag 13.00 - 16.30 uur
Woensdagochtend: 9.00 - 12.30 uur
Vrijdagochtend 9.00 - 12.30 uur

Veelgestelde vragen

Stikstof AlgemeenStikstof vergunningen
Wat is de impact op evenementen?

Ook evenementen kunnen stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Als dat voor uw evenement het geval is, dan heeft uw evenement naast een evenementenvergunning van de burgemeester, mogelijk ook een natuurvergunning van de provincie nodig. Dat is het geval als uit een stikstofberekening blijkt dat uw evenement stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied veroorzaakt en door die stikstofdepositie significante negatieve effecten voor Natura 2000-gebied niet uitgesloten kunnen worden. In die gevallen is een evenement zonder een natuurvergunning van de provincie niet toegestaan, ook niet als u van de gemeente een evenementenvergunning heeft ontvangen.

Op dit moment verwachten wij dat met name evenementen waarbij veel bezoekers van buiten Almere komen, geraakt worden door de stikstofproblematiek. Voor een groot deel van de evenementen zal deze problematiek waarschijnlijk dan ook niet van toepassing zijn. Wij realiseren ons dat dit een hele vervelende gang van zaken is. Helaas is er, zoals gezegd, voor ons ook nog een hoop onduidelijk. Aangezien de provincie het bevoegd gezag voor de natuurvergunning is, is de gemeente ook afhankelijk van hen voor de benodigde informatie. Wanneer er nog vragen zijn, kunt u het beste contact opnemen met de accountmanager evenementen Masja Broeke.

Waar kan ik terecht met vragen?

De helpdesk BIJ12 is het eerste aanspreekpunt voor burgers, agrariërs en ondernemers die vragen hebben over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingsverlening en de AERIUS Calculator. De provincies, of het ministerie dat daarvoor bevoegd is, kunnen vragen beantwoorden over een specifieke vergunning of toestemmingsbesluit.

Aanvragers die in een vergunningentraject in Almere zitten ontvangen voor 25 oktober a.s. meer informatie per brief. Nieuws wordt gepubliceerd op deze website, almere.nl/stikstof. Er zijn ook inloopspreekuren bij het Ondernemersplein met extra aandacht voor stikstof op onderstaande tijden:

Dinsdagmiddag: 13.00 - 16.30 uur
Vrijdagochtend: 9.00 - 12.30 uur

Wat betekent dit voor Bestemmingsplannen?

Inmiddels is duidelijk dat het bestemmingsplan Poort Buitendijks in de huidige vorm niet verder in procedure kan worden gebracht, hier moeten de natuuronderzoeken over, waarna de  -afhankelijk van de uitkomsten van het rekenwerk- weer hervat kan worden.  Wij verwachten dat het bestemmingsplan De Vaart 123, dat eerder is aangehouden, na een nadere onderbouwing op het gebied van stikstof wel verder in procedure kan.

Waarom neemt de gemeente maatregelen?

Wij zijn genoodzaakt om deze maatregelen te nemen omdat wij als gemeente kunnen en moeten bijdragen aan de aanpak stikstofproblematiek, ook in het belang van onze inwoners en ondernemers. Het Rijk heeft de Provincies opdracht gegeven om de aanpak te coördineren en wij trekken samen op met de Provincie.

Welke maatregelen neemt de gemeente?

Wij hebben een Taskforce Stikstof ingesteld die de ontwikkelingen nauwlettend volgt, het beeld van de problematiek voor Almere steeds scherper maakt en zoekt naar mogelijke oplossingen op stadsniveau, en voor specifieke projecten.

Wij hebben inmiddels een beleidslijn vastgesteld voor vergunningaanvragen, waarbij wij alle aanvragers voor omgevingsvergunningen ten behoeve van nieuwe bouwwerken (dus niet verbouwingen) informatie dienen aan te leveren over de stikstofdepositie. Deze informatie is benodigd om te kunnen beoordelen of de vergunning verleend kan worden. Wij hebben intensief contact met de provincie, met als prioriteit het vlottrekken van lopende vergunningaanvragen. De provincie ondersteunt ons ook met expertise en capaciteit, en hun inzet is ons waar mogelijk van oplossingen te voorzien. Natuurlijk zullen wij verder zorgen voor een zo goed mogelijke informatievoorziening voor initiatiefnemers.

Daarnaast rekent een extern ingenieursadviesbureau de mogelijke gevolgen voor evenementen en de Floriade door.

Gezien de grote impact op onze stad, is het zo goed als zeker dat de stikstofproblematiek ook financiële consequenties zal hebben. Omdat nog lang niet alles duidelijk is, is de omvang lastig te concretiseren. Wij zullen de financiële gevolgen waar mogelijk zo goed mogelijk in kaart brengen en hebben in de programmabegroting 2020 een risicoparagraaf opgenomen ten aanzien van de inkomsten uit leges en de grondexploitaties.

Wat betekent de stikstofproblematiek voor Almere?

Vanwege de nabijheid van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, zoals het Naardermeer, De Veluwe en Het Twiske staat met de voorlopige berekeningen zoals wij die nu toegewezen krijgen de ruimte voor woningbouw, evenementen en nieuwe bedrijfsvestigingen in heel Almere sterk onder druk. Het ziet er zelfs naar uit dat het onder de huidige omstandigheden lastiger kan zijn om vergunningen te verstrekken voor evenementen, nieuwe bedrijfsvestigingen en woningbouwprojecten met meer dan enkele woningen.

Veel hangt af van wat er landelijk geregeld gaat worden. De regering heeft eerste stappen gezet met het overnemen van het advies van Remkes en meer is erg welkom. Op 17 oktober is er een debat in de Tweede Kamer. Wij werken intussen intensief samen met de Provincie, die in opdracht van het Rijk de regie voert, en waar mogelijk nemen wij als gemeente ook maatregelen in het belang van onze inwoners en ondernemers.

Mijn omgevingsvergunning is verleend, voldoet deze aan de nieuwe stikstofnormen en is deze onherroepelijk?

Uw vergunning is onherroepelijk als binnen de bezwaartermijn van zes weken (of binnen de beroepstermijn van zes weken als de vergunning met een openbare voorbereidingsprocedure is verleend) geen bezwaar (dan wel beroep) wordt ingediend. Zolang bezwaar en beroep mogelijk is, kan in een procedure door belanghebbenden aangevoerd worden dat niet op juiste wijze met stikstofdepositie rekening is gehouden.

Na het onherroepelijk worden van de vergunning is het niet meer mogelijk om de vergunning om die reden in bezwaar te herroepen of in beroep te vernietigen. De provincie heeft als bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming nog wel de mogelijkheid om zelfstandig een oordeel te geven over de vergunningplicht volgens die wet, als stikstofdepositie niet is beoordeeld bij de vergunningverlening.

Ik moet als initiatiefnemer een stikstofberekening laten maken, wat kost dat?

U kunt een ecologisch adviseur vragen een stikstofberekening te laten maken. De kosten daarvan hangen af van de grootte en complexiteit van het project, en kan daardoor variëren van ongeveer € 1.500, - tot enkele duizenden euro’s.

Hoe werkt het aanvragen van een berekening voor stikstofdepositie??

De initiatiefnemer bepaalt aan de hand van een AERIUS-berekening de stikstofdepositie op Natura 2000 als gevolg van het project. Deze tool is openbaar te raadplegen. Aan de hand van die berekening blijkt of ook een ecologische voortoets nodig is. Uitkomst van de ecologische voortoets kan zijn dat een natuurvergunning nodig is en een zogenaamde “passende beoordeling” moet worden gemaakt.

De Rijksoverheid heeft een stappenplan Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten gepubliceerd dat kan worden gebruikt om vast te stellen of het project vergunningsplichtig is onder de Wet natuurbescherming en welke instrumenten ingezet kunnen worden om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen. Deze is staat ook op de speciale pagina met informatie over stikstof.

Wie moet een stikstofberekening maken?

Dit geldt niet voor verbouwingen aan bestaande woningen. Voor alle andere lopende en nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning geldt het wel. Het gaat daarbij in elk geval om aanvragen om omgevingsvergunning voor woningbouwprojecten, bedrijven en (maatschappelijke) voorzieningen en de aanleg van infrastructuur.

Het geldt ook niet voor aanvragen waarvoor al een Natura 2000-vergunning in verband met stikstofdepositie van de provincie is verkregen of waarvoor bij de provincie al een aanvraag voor zo’n vergunning is ingediend.

Wat is er veranderd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Bij de aanvraag moeten ook stikstofberekeningen worden meegestuurd waaruit blijkt wat de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is (zoals het Naardermeer of de Veluwe) van zowel de bouwfase als de gebruiksfase van het aangevraagde project.

Als uit die berekeningen blijkt dat sprake is van een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/h/j dan moet ook een ecologische voortoets worden overgelegd. Als daaruit blijkt dat als gevolg van de stikstofdepositie significante verstorende effecten voor één of meer Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten dan moet de aanvraag worden uitgebreid met een natuurtoestemming en moet met de aanvraag ook een zogenaamde “passende beoordeling” worden ingediend. Kijk hiervoor bij het antwoord bij de vraag “hoe werkt dat?” en het daar genoemde stappenplan.

In dat geval stuurt de gemeente uw aanvraag door naar de provincie. De provincie gaat dan beoordelen of er een natuurtoestemming verleend kan worden. Die natuurtoestemming van de provincie heeft dan de vorm van een zogenaamde “verklaring van geen bedenkingen”. Zonder die verklaring mogen wij geen omgevingsvergunning verlenen. Op de behandeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning is dan de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Daarbij geldt een beslistermijn van 6 maanden. Als meteen al duidelijk is dat significante verstorende effecten voor Natura 2000-gebieden niet uitgesloten kunnen worden, dan kan de voortoets overgeslagen worden en meteen een passende beoordeling worden gemaakt.

Als bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning deze gegevens ontbreken, dan zal de gemeente de aanvrager in de gelegenheid stellen die gegevens binnen een nog te bepalen termijn alsnog in te dienen. Mocht de aanvrager van die mogelijkheid geen gebruik maken, dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Disclaimer

Gemeente Almere vindt het belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is te delen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten we het voorbehoud maken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan deze informatie. Oplossingen zijn in de praktijk vaak maatwerk.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Er zal echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. De  berichtgeving op deze website en de Q&A’s zijn samengesteld op basis van de informatie zoals bekend is op 16 oktober 2019. 

Verruiming openingstijden balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)

Ter verruiming van onze dienstverlening zijn de openingstijden van de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving aangepast u kunt nu ook zonder afspraak terecht om gebruik te maken van onze diensten. Een afspraak kunt u zelf inplannen via www.almere.nl of telefonisch via 14036. Voor de vrije inloop kunt u zich melden bij de gastvrouw op het Ondernemersplein.

For your information.

At the desk Vergunningen, Toezicht & Handhaving you will be interviewed in Dutch.
The information given within this department is too comlex te be able to explain in another language, a miscommunication can quickly arise an therefore wrong decisions could be made.
If you do not master the Dutch language enough, than we advise you to bring an interpreter who can help you with the information that is given to you.

Vragen Oosterwold

Heeft u vragen die betrekking hebben op vergunningen van Oosterwold dan kunt u uw vraag stellen tijden de vrije inloop Oosterwold elke even week op donderdagmorgen van 9.00u tot 11.00u.

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is betrokken bij het bouwen en wonen in Almere en levert hiermee een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. Kort samengevat omvat het takenpakket van de afdeling VTH de informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten, maar ook de vergunningverlening, het toezicht en handhaving daarop.

U kunt bij VTH de nog in procedure zijnde- en verleende vergunningen op verzoek inzien. Om deze in te zien hoeft u geen eigenaar van het pand te zijn. Kijk hiervoor bij de Balie vergunningen.

Een bouwdossier van uw woning of van andere gebouwen in Almere zijn online aan te vragen.

Bij de balie VTH kunt u op afspraak terecht of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend.

U kunt contact opnemen via 14036 (telefonisch) of via het contactformulier.

Afspraak maken

Heeft u als ondernemer of particulier advies nodig of een vraag over een vergunning? Maak dan via onderstaande link een afspraak bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH). 

Afspraak maken

Of kom langs tijdens de vrije inloop
dinsdagmiddag
woensdagochtend
vrijdagochtend

 

 

Wat vindt u van onze website?